Daily Archives: 27 Οκτωβρίου 2010

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Έγγραφα 28ης Οκτωβρίου 1940 –

ΕΓΓΡΑΦΑ ΟΧΙ 1940

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 1940 – ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ

Λίγο πριν από την εισβολή, η διάταξη των δυνάμεων είχε ως ε­ξής:
Ιταλικές Δυνάμεις:
1.Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση: Διοικητής στρατηγός Βισκόντι Πράσκα. Θέατρο επιχειρήσεων Ηπείρου.
2.Το XXV Σώμα Στρατού. Διοικη­τής στρατηγός Κάρλο Ρόσσι. Τέσσερις μεραρχίες (η 23η «Φερράρα», η 51η «Σιένα», η 131η Τ/Θ «Κενταύρων» και μια μεραρχία ιππικού). Συνολική δύ­ναμη 42.000 άνδρες περίπου.
3.Το XXVI Σώμα Στρατού. Διοικη­τής στρατηγός Γκαμπριέλε Νάσσι. Τέσσερις μεραρχίες (η 49η «Πάρμα», η 29η «Πιεμόντε», η 19η «Βενέτσια» και η 53η «Αρέτζο»). Συνολική δύναμη 44.000 άν­δρες περίπου.
4.Μεταξύ των δύο σωμάτων στρατού στον Τομέα της Πίνδου. 3η Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια».
Γενικό σύνολο: 59 τάγματα πε­ζικού, 135 πυροβολαρχίες (23 βαριές), 150 άρματα μάχης, 18 ίλες ιππικού, έξι τάγματα όλμων και ένα τάγμα πολυβόλων.
Ελληνικές δυνάμεις:
Θέατρο επιχειρήσεων Ηπεί­ρου.
1.VIII Μεραρχία Πεζικού: Διοικη­τής υποστράτηγος Χ. Κατσιμήτρος, και το στρατηγείο της III Ταξιαρχίας Πεζικού με διοικητή τον συνταγματάρχη πεζικού Γιατζή Δημήτριο. Συνολικά περιλάμβανε: τέσσε­ρις διοικήσεις συνταγμάτων πεζι­κού, 15 τάγματα πεζικού, 16 πυ­ροβολαρχίες, πέντε ουλαμούς πυροβολικού συνοδείας, δύο τάγματα πολυβόλων κινήσεως, μία πολυβολαρχία βαρέων πολυ­βόλων, μία μεραρχιακή μονάδα αναγνωρίσεως. Το 39ο Σύνταγμα Ευζώνων της III Μεραρχίας (κι­νούμενο από την Αιτωλοακαρνα­νία προς Ήπειρο).
2.Στις 12 Οκτωβρίου 1940: Τέθηκε στη διάθεση της με­ραρχίας ο υποστράτηγος Λιούμπας Ν. στον οποίο ανατέθηκε η διοίκηση του τομέα της Θεσπρω­τίας. Έφθασε μια αντιαεροπορική πυροβολαρχία (τρία πυροβόλα), η οποία διατέθηκε για την προ­στασία των Ιωαννίνων. Συμπληρώθηκαν οι διοικήσεις της Μεραρχίας ως ακολούθως: Αρχηγός Πεζικού Μεραρχίας: σ/χης Ντρες Γεώργιος. Διοικητής του 4ου Συν/τος Πεζι­κού: σ/χης Παπαδόπουλος Κ. Διοικητής του 40ού Συν/τος Ευζώνων: σ/χης Τσακαλώτος Θρ.
3.Στις 27 Οκτωβρίου 1940 η VIII Μεραρχία έχει συμπληρώσει την επιστράτευσή της.
Θέατρο επιχειρήσεων Δυτικής Μακεδονίας.
1.Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μα­κεδονίας (ΤΣΔΜ): Διοικητής αντι­στράτηγος Πιτσίκας Ιωάννης (έ­δρα Κοζάνη).
2.Το Β’ Σώμα Στρατού: Διοικητής αντιστράτηγος Παπαδόπουλος Δημήτριος με τις: Ι Μεραρχία: διοικητής υπο­στράτηγος Βραχνός Δημήτριος, IX Μεραρχία: διοικητής υπο­στράτηγος Ζυγούρης Χρίστος, V Ταξιαρχία Πεζικού: διοικητής συ­νταγματάρχης Πεζικού Καλής Αναστάσιος, IX Συνοριακό Το­μέα.
3.Το Γ’ Σώμα Στρατού: διοικητής αντιστράτηγος Τσολάκογλου Γεώργιος (έδρα Θεσσαλονίκη), με τις: Χ Μεραρχία: διοικητής υ­ποστράτηγος Κίτσος Χρίστος, XI Μεραρχία: διοικητής συνταγμα­τάρχης Πυροβολικού Κώσταλος Γεώργιος: IV Ταξιαρχία Πεζικού, διοικητής υποστράτηγος Μετα­ξάς Αγαμέμνονας και τους IX, Χ και XI Συνοριακούς Τομείς.
4.Το Απόσπασμα Πίνδου: Διοικη­τής ο έφεδρος, εκ μονίμων, συ­νταγματάρχης Δαβάκης Κωνστα­ντίνος (Επταχώρι). Τομέας Ευθύ­νης: Μεταξύ του δεξιού της VIII Μεραρχίας και του αριστερού της IX Μεραρχίας (Ανάπτυγμα ΖΕ 37 χιλιόμετρα περίπου). Περιε­λάμβανε: Το 51 Σύνταγμα Πεζι­κού (μείον), μία ορειβατική πυροβολαρχία 75 χιλ., έναν ουλαμό πυροβολικού συνοδείας των 65 χιλ. και έναν ουλαμό ιππικού. Εί­χε σοβαρές ελλείψεις σε οπλι­σμό, ιματισμό, υπόδηση και εφε­δρικά πυρομαχικά. Από οκτώ δι­οικητές λόχων δύο ήταν ανθυπολοχαγοί και δύο έφεδροι λοχα­γοί. Από τους 32 διμοιρίτες τρεις μόνο ήταν μόνιμοι.
Συνολική ελληνική δύναμη: Τριάντα εννέα τάγματα πεζι­κού, 40½ πυροβολαρχίες διαφό­ρων διαμετρημάτων. Περίπ
υ δύναμη 35.000 άνδρες.
Σύγκριση δυνάμεων
Στην Ήπειρο: Έναντι των 22 ταγμάτων πεζικού, τριών συνταγ­μάτων ιππικού, 61 πυροβολαρ­χιών (18 βαριές) και 90 αρμάτων μάχης του XXV Ιταλικού Σώματος Στρατού, υπήρχαν 15 τάγμα­τα πεζικού, μια ομάδα αναγνωρί­σεως και 16 πυροβολαρχίες (δύο μόνο βαριές), της VIII Μεραρ­χίας.
Στην Πίνδο: Έναντι πέντε ταγ­μάτων πεζικού, μίας ίλης ιππικού της Ιταλικής Μεραρχίας Αλπινι­στών, υπήρχαν δύο τάγματα πε­ζικού, μία ίλη ιππικού και μιάμιση πυροβολαρχία του αποσπάσμα­τος Πίνδου.
Στη Δυτική Μακεδονία: Έναντι 17 ταγμάτων πεζικού, μίας ίλης ιππικού, 24 πυροβολαρχιών (5 βαριές) και 10 αρμάτων μάχης του XXVI Ιταλικού Σώματος Στρατού, υπήρχαν 22 τάγματα πεζικού, δύο ομάδες αναγνωρί­σεως και 22 πυροβολαρχίες (ε­πτά βαριές) του ΤΣΔΜ.
Η ασφάλεια των ακτών μας ή­ταν επισφαλής, γιατί η ιταλική υ­περοχή του ναυτικού ήταν συ­ντριπτική. Στηριζόμαστε μόνο στις ναυτικές δυνάμεις της Μ. Βρετανίας και στις δεσμεύσεις της Ιταλίας με τη Λιβύη.
Στην αεροπορία, η ιταλική είχε την κυριαρχία αέρος σ’ ολόκλη­ρο τον ελληνικό και αλβανικό χώ­ρο. Έναντι 400 αεροσκαφών της ιταλικής αεροπορίας διαθέταμε 143 αεροσκάφη παλαιού τύπου και μικρής αποδόσεως. Τα 65 διαφόρων αποστολών (βομβαρ­διστικά κ.λπ.) ήταν σε καλή κατά­σταση. (Επίτομη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 της Διεύθυνσης Ιστορίας του Γενι­κού Επιτελείου Στρατού). Να προσθέσουμε ακόμη ότι: Η αμυντική οργάνωση του ελ­ληνικού εδάφους, κυρίως στην Ήπειρο, με τις έντονες προσπά­θειες της VIII Μεραρχίας, το δύ­σβατο του εδάφους με τα περιο­ρισμένα δρομολόγια και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ήταν αρνητικοί παράγοντες για τις επι­θετικές επιχειρήσεις των Ιταλών. Το στρατηγικό συμπέρασμα ή­ταν ότι η έκβαση των επιχειρήσε­ων κυρίως στην Ήπειρο (τοποθε­σία Ελαίας-Καλαμά) ήταν υπό­θεση τόλμης και αντοχής του προσωπικού της VIII Μεραρχίας, τις 5-10 πρώτες ημέρες, γιατί, με τον ερχομό των ενισχύσεων και την πτώση του ηθικού των Ιτα­λών (επακόλουθο της αποτυ­χίας), η πλάστιγγα της νίκης θα έγερνε υπέρ των ελληνικών δυ­νάμεων. Αυτό πέτυχε η VIII Με­ραρχία με διοικητή τον γεναίο υποστράτηγο Χ. Κατσιμήτρο. Το πώς φτάσαμε σ’ αυτή την κο­σμοϊστορική επιτυχία θα το δού­με στη συνέχεια.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η Προδοσία της 28ης Οκτωβρίου 1940

ΠΡΟΔΟΣΙΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Ἀνακοίνωσις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἰ. Μεταξᾶ πρὸς τοὺς ἰδιοκτήτας καὶ ἀρχισυντάκτας τοῦ Ἀθηναϊκοῦ Τύπου εἰς τὸ Γενικὸν Στρατηγεῖον (ξενοδοχεῖον «Μεγάλη Βρετανία)

ΜΕΤΑΞΑΣ,ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Το Ύψωμα 731 (Οι άγνωστες Θερμοπύλες του 1940)

731

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ….ο εκφωνητής που μετέδωσε το ανακοινωθέν της κύρηξης του πολέμου το 1941

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
βικιπαιδεια

ΑΦΙΕΡΩΜΑ :Αποσπάσματα και περιλήψεις από τον ιταλικό τύπο του 1940


του Σπύρου Βάιλα

«Επίθεση στην Ελλάδα!»

Καλπάκι.
Το περασμένο καλοκαίρι είχα την τύχη να βρεθεί στα χέρια μου ένα μέρος αρχείου από ιταλικές εφημερίδες της εποχής του 1940. Πρόκειται για μια σειρά ανατυπωμένων εφημερίδων της περιόδου του πολέμου που κυκλοφόρησε περίπου πριν είκοσι χρόνια στην Ιταλία υπό τον τίτλο «εφημερίδες του πολέμου» και ξεκινούν από τον Σεπτέμβριο του 1939 και φθάνουν στον Δεκέμβριο του 1940. Για την περίοδο που μας ενδιαφέρει
υπάρχουν δυστυχώς μόνο τέσσερις εφημερίδες και με μικρή αναφορά στα του ελληνο-ιταλικού πολέμου. Υπάρχουν μεγάλα αφιερώματα για το βορειο-αφρικανικό Μέτωπο, τον πόλεμο στον Ατλαντικό και για την πολιτική κατάσταση στην Ευρώπη. Με την ευκαιρία της Εθνικής μας Επετείου πιστεύω ότι μπορούμε να πάρουμε μια μικρή έστω ιδέα και για τον ιταλικό τύπο της εποχής.

CORRIERE DELLA SERA, Πρωινή έκδοση, Σάββατο 2-11-1940 Συνεχίζεται η προέλασις στην Ήπειρο

Δελτίον Ν.147. Εκ του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι επιχειρήσεις στην Ήπειρο εκτυλίσσονται κανονικά. Οι δυνάμεις μας έφθασαν στον κόμβο του Καλπακίου. Συνεχίζεται η εργασία επιδιόρθωσης των δημιουργηθέντων ζημιών από τον εχθρό κατά την υποχώρηση … Στο σημερινό δελτίο, ανακοινώθηκε η κατάληψης από ιταλικής πλευράς, του συγκοινωνιακού κόμβου του Καλπακίου … Όλα δίνουν την βεβαιότητα ότι η διείσδυσις μας θα εξακολουθήσει, όχι μόνον ευτυχής, αλλά και ένδοξη. Παρά τον άσχημο καιρό που μαίνεται στην περιοχή των Βαλκανίων, όπως και αλλού, αν και δεν ειπώθηκε πρέπει να συνεχισθεί (η προέλασις) αιωνίως. Μερικές μέρες με ήλιο και η ιταλική προέλασις θα προσλάβει ρυθμό παρελάσεως.
Τέλος πάντων γρήγορα θα αφαιρεθεί από την Αγγλία και ο τελευταίος της συνεργός στην Ευρώπη. Συνεργός ιδιαιτέρως επικίνδυνος για μας, γιατί η γεωγραφική του θέση, του επιτρέπει να εφοδιάσει με ναυτικές και αεροπορικές βάσεις τους ‘Αγγλους, φτιαγμένες σκοπίμως για να απειλήσουν τις επικοινωνίες μας και να διευκολύνουν πιθανές επιθέσεις εναντίον του ίδιου του εθνικού μας εδάφους. Ότι η ελληνοαγγλική συνεργασία ήταν ήδη μια πραγματικότητα εν ενεργεία, το αποδεικνύει το γεγονός ότι από αρκετό καιρό η κυβέρνηση των Αθηνών είχε διατάξει επιστράτευση, αρχικώς μερική και έπειτα γενική και ότι πριν από τρία χρόνια ο δύσπιστος Μεταξάς, διέταξε να κατασκευαστούν μια σειρά από αμυντικά έργα πρώτης γραμμής που διατρέχουν τα όρη κατά μήκος των βορείων συνόρων. Η ονομασθείσα «Γραμμή Μεταξά» περνά σχεδόν μπροστά από τις πόλεις Γιάννενα, Φλώρινα και Καστοριά.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  1. Είναι το κύριο άρθρο στο πρωτοσέλιδο της Corrire Della Sera
  2. Στο παραπάνω απόσπασμα εκείνο που είναι άξιο σχολιασμού περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι η τοποθέτηση της «Γραμμής Μεταξά» στην Δυτική Μακεδονία. Η «Γραμμή Μεταξά» ξεκινούσε περίπου από το τριεθνές όριο Ελλάδος – Γιουγκοσλαβίας – Βουλγαρίας, ανατολικά του ποταμού Αξιού και έφθανε δυτικά του ποταμού Νέστου, συν δύο οχυρά στην Θράκη (Εχίνου και Νυμφαίον). Η σκόπιμη διαστρέβλωση της αλήθειας ασφαλώς γίνεται για να δικαιολογήσουν στην ιταλική κοινή γνώμη την διαφαινόμενη από την αρχή άσχημη τροπή του πολέμου για την Ιταλία.
  3. Η διακοπή της μετάφρασης τόσο του Δελτίου του Γενικού Επιτελείου, όσο και του αποσπάσματος, οφείλεται στο ότι η συνέχεια αυτών αναφέρεται στο Βορειοαφρι
    ανικό Μέτωπο.

Η συνοριακή τοποθεσία Κακαβιά ονομάστηκε χωριό Tellini.

Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η περιοχή της Κακαβιάς από όπου εισέβαλαν, πόσα χωριά και κάτοικοι υπάρχουν και κατόπιν η περιοχή και η πόλη των Ιωαννίνων. Δηλώνει ότι όλη η περιοχή είναι αλβανική και ότι αυτό αποδεικνύεται από τον φυλετικό χαρακτήρα των κατοίκων, τα καθαρά σημάδια που άφησαν τα χρόνια, αλλά και ιστορικές αποδείξεις, αφού οι ιστορικοί αναφέρονται στα Γιάννενα σαν να είναι από τις πιο σημαντικές πόλεις της Αλβανίας.
Έπειτα αναφέρεται στην αλλαγή του ονόματος στα σύνορα της Κακαβιάς σε χωριό Tellini και ότι οι στρατιώτες τους έγραψαν στον τοίχο του τελωνείου «θα νικήσουμε». Μετά γίνεται αναφορά στην Τσαμουριά και την άσχημη συμπεριφορά των Ελλήνων απέναντι τους, πριν την ευλογημένη απελευθερωτική επιχείρηση του φασιστικού εκστρατευτικού σώματος, ενώ τώρα τους προστατεύει ο αλβανικός φασισμός. Τονίζεται επίσης η έκπληξη των Ιταλών από το κακό έως ανύπαρκτο οδικό δίκτυο, η χαοτική κατάσταση στο εσωτερικό της Ελλάδος και η μη άφιξη εξωτερικής βοήθειας που ήλπιζαν οι Έλληνες.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το μόνο που χρήζει σχολιασμού στο παραπάνω άρθρο είναι για τον Τελλίνι, που έδωσαν το όνομα του στην Κακαβιά. Ο στρατηγός Τελλίνι ήταν στην επιτροπή για την χάραξη των συνόρων Ελλάδας – Αλβανίας το 1923. Βρέθηκε δολοφονημένος μαζί με άλλους Ιταλούς στρατιωτικούς μέσα στο ελληνικό έδαφος στην περιοχή της Κακαβιάς. Η Ιταλία ζήτησε μεταξύ άλλων και μια υπέρογκη αποζημίωση, παρά την μαρτυρία και τις αποδείξεις εκ των υστέρων ότι την δολοφονία την είχαν διαπράξει Αλβανοί κατόπιν εντολής της αλβανικής αστυνομίας. Η τότε επαναστατική κυβέρνηση δεν δέχθηκε όλους τους όρους της Ιταλίας. Αυτό έδωσε την αφορμή στον Μουσολίνι να καταλάβει το καλοκαίρι του 1923 την Κέρκυρα για ένα μήνα περίπου. Τελικά το όλο ζήτημα διευθετήθηκε εις βάρος της Ελλάδος, δίνοντας παράλληλα στον Μουσολίνι την ευκαιρία να πετύχει την πρώτη του νίκη στη διεθνή πολιτική σκακιέρα.

Τα Γεράκια πάνω από την Ελλάδα κατά την διάρκεια της θύελλας

Εδώ περιγράφεται η κυριαρχία της Ιταλικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από το Αιγαίο και τους ελληνικούς ουρανούς. Επίσης, οι κακές καιρικές συνθήκες ακόμη και κατά την διάρκεια μιας θύελλας δεν εμπόδισαν τα ιταλικά Γεράκια σε συνεργασία με τις επίγειες δυνάμεις να κάνουν το καθήκον τους και, παρά το εχθρικό αντιαεροπορικό πυρ ,αυτοί δεν οπισθοχώρησαν και δεν χτυπήθηκε κανένα αεροπλάνο τους. Τέλος, βόρεια της πεδιάδας του Καλαμά, ένα ελληνικό καταδιωκτικό επιτέθηκε εναντίον των βομβαρδιστικών τους, αλλά τελικά τράπηκε σε φυγή και έπειτα καταρρίφθηκε.

IL POPOLO D΄ ITALIA, Τετάρτη 6-11-1940 Η προέλασις στην Ελλάδα συνεχίζεται

Τα στρατεύματα μας έφθασαν στην Βοβούσα συντρίβοντας τις πείσμονες εχθρικές αντιστάσεις. Παρά τον πομπώδη πρωτοσέλιδο τίτλο δεν ακολουθεί κάποιο άρθρο, αλλά το Δελτίο Ν.151 του Γενικού Επιτελείου που γράφει ότι, συνεχίζεται ο ελιγμός των μονάδων μας στον ηπειρωτικό τομέα, νικώντας την έντονη εχθρική αντίσταση έφθασαν στην Βοβούσα. Το δελτίο συνεχίζει με την δράση της αεροπορίας.

«Alcioni» e «Picchiatelli» σε εφόρμηση στο εσωτερικό ελληνικό έδαφος

Σ΄ αυτό το άρθρο περιγράφεται η δράση της αεροπορίας. Οι βομβαρδισμοί σε στρατιωτικά λιμάνια, σε σιδηροδρόμους, σε συγκοινωνιακούς κόμβους, ορεινά περάσματα και στρατόπεδα. Χαρακτηρίζει τις βόμβες σαν καλοκεντρισμένες και αναφέρεται στους βομβαρδισμούς στις πόλεις, Φλώρινα, Καστοριά, Γιάννενα, Βόλος, Πρέβεζα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Σαλαμίνα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  1. Ιδρυτής της εφημερίδας Il Popolo d΄Italia ήταν ο ίδιος ο Μουσολίνι.
  2. Η Βοβούσα που τόσο πολύ πανηγύριζαν είναι ένα χωριό που ανήκει στο ανατολικά Ζαγοροχώρια.
  3. Alcioni και Picchiatelli είναι τα ονόματα από τα ιταλικά σμήνη που συμμετείχαν στους βομβαρδισμούς.

GAZZETTA DEL POPOLO, Δευτέρα 9-12-1940 Επιστροφή στην πατρίδα των ομοεθνών μας, πρώην κατοίκων Ελλάδος

Στο άρθρο αυτό γίνεται αναφορά σε 297 Ιταλούς υπηκόους, κατοίκους Ελλάδος πριν τον πόλεμο, οι οποίοι επέστρεψαν με τρένο στην Τεργέστ
η της Ιταλίας ύστερα από τη μεσολάβηση του Ούγγρου πρεσβευτή στην Αθήνα. Περιγράφει τις συνθήκες μεταφοράς τους από την Αθήνα μέσα σε ερμητικά κλειστά βαγόνια, το ακμαίο ηθικό τους και τις πληροφορίες που έδωσαν στις ιταλικές αρχές για την κατάσταση στην Αθήνα, όπως η παντελής έλλειψη κρέατος από την αγορά και την προσπάθεια του κόσμου για να βρει τρόφιμα. Επίσης γίνεται αναφορά στις συνθήκες κράτησης των Ιταλών πολιτών -περίπου 12.000 αναφέρει το άρθρο – στα ελληνικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για το Γουδί, όπου το πλήθος των κρατουμένων και η στενότητα του χώρου επιτρέπει μόνο 10 εκατοστά χώρο για ύπνο στο κάθε κρατούμενο, καθώς και για την Κέρκυρα, όπου με δραματικό τρόπο περιγράφει την κράτηση μέσα στα υγρά υπόγεια του φρουρίου της πόλης των γυναικών και των παιδιών, όπως και τον θάνατο ενός Ιταλού κρατούμενου, επειδή δεν του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη.

LA SERA, Τετάρτη 11-12-1940 Ηρεμία στο Ελληνικό μέτωπο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στις δύο τελευταίες εφημερίδες δεν γίνεται καμία αναφορά στις μάχες στο βορειο-ηπειρωτικό μέτωπο, παρά το ότι στις 8 Δεκεμβρίου ο ελληνικός στρατός απελευθέρωσε το Αργυρόκαστρο (οι εφημερίδες είναι στις 9 και 12 Δεκεμβρίου) και οι μάχες συνεχίζονταν φονικότατες.
Σήμερα με την γνώση που έχουμε για τα ιστορικά εκείνα γεγονότα μπορεί ο καθένας μας να βγάλει τα συμπεράσματα του για τον ρόλο του ιταλικού τύπου, έστω και από αυτό το μικρό δείγμα.


AΦΙΕΡΩΜΑ: Αποσπάσματα για το έπος του '40, από άρθρα για την προσφορά των Ελλήνων της Κύπρου στους αγώνες του έθνους.

(Απόσμασμα από το άρθρο της Μαρίας Μουζάκη «Η Κύπρος στο πλευρό της μητέρας πατρίδας». Πηγή: http://gnomologio.blogspot.com/2007/08/blog-post_19.html)
«Oι αυθύπαρκτοι δεσμοί Ελλάδας και Κύπρου, πέρα από τις πολιτιστικές και πολιτικές τους πτυχές, έχουν και μια ακόμη έκφανση, λιγότερο γνωστή, την παντοιοτρόπως συμμετοχή του κυπριακού ελληνισμού στους μεγάλους αγώνες του Έθνους.

Δεν ήταν μόνο η φιλοπατρία και ο ηρωισμός της ελληνικής ψυχής η κινητήριος δύναμη που έστειλε χιλιάδες Κύπριους στα πολεμικά μέτωπα της μητρόπολης επί έναν και πλέον αιώνα. Ήταν και το γεγονός ότι μόνο εκεί, στη φλόγα του πολέμου, μπορούσαν να βιώσουν περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, τον επίμονο πόθο τους: να συμπορευθούν σε μια κοινή μοίρα με τους υπόλοιπους Έλληνες, να πάψουν να είναι οι αποκομμένοι αδελφοί. Με δυο λόγια, να ενωθούν με τον εθνικό κορμό.
==============================================================
(Απόσπασμα από άρθρο του Χ. Γιαννακού, στον Φιλελεύθερο με τίτλο ‘Έδιναν και τις βέρες τους για την Ελλάδα ‘, 29 Αυγούστου, 2007).
«1940, η κορωνίδα της κυπριακής ψυχής. Μαζεύτηκε ποσό 350.000 από χρυσαφικά που έδιναν οι Κύπριες. Εξω από τις εκκλησίες είχαν στρωθεί σεντόνια όπου οι γυναίκες τοποθετούσαν τα χρυσά κοσμήματα τους για τη δοκιμαζόμενη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο Ελλάδα. Χρυσές λίρες που είχαν στο λαιμό, σκουλαρίκια και βραχιόλια όλα εδίδοντο απλόχερα. Οι παντρεμένες γυναίκες κατέθεταν και τη χρυσή βέρα τους, και τους επαραχωρείτο χάλκινη βέρα, για να δείχνουν ότι είναι παντρεμένες.»
==============================================================
Απόσπασμα από το άρθρο «Σύντομη Ιστορία της προσφοράς των Κυπρίων στους Εθνικούς Αγώνες», του Χάρη Φουρνίδη, 15 Οκτωβρίου, 2008.

«1939: Oι Άγγλοι ζητούν από τους Ελληνοκύπριους να καταταχθούν στο στρατό. Οι Έλληνες της Κύπρου δεν το πράττουν και περιμένουν να δουν πώς θα κινηθεί η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα αποφασίζει, οι Άγγλοι υπόσχονται στους Έλληνες της Κύπρου αυτοδιάθεση, δηλαδή ένωση, και αναρτούν στα στρατολογικά τους γραφεία συνθήματα όπως «το Ελληνικό Έθνος κινδυνεύει», «καταταγείτε για την Ελλάδα στο αγγλικό στράτευμα». Οι Έλληνες της Κύπρου ανταποκρίνονται. Τριάντα πέντε χιλιάδες κατατάσσονται και αποστέλλονται στην Ελλάδα, στο Ελ Αλαμέιν και στο Ρίμινι. Χιλιάδες απ’ αυτούς έπεσαν στα πεδία των μαχών ή έλιωσαν στα στρατόπεδα συγκεντρώσεων. Μετά το τέλος του πολέμου οι Άγγλοι ξεχνούν τις υποσχέσεις τους. Η Κύπρος απουσιάζει από την λίστα διεκδικήσεων της Ελλάδος.»

Κατάρριψη της προπαγάνδας ΓΑΠ & ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ: Τα λεφτά του μνημονίου δεν πήγαν σε μισθούς και συντάξεις αλλά σε αποπληρωμές των τοκογλύφων.

ΑΣ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΟΣΟΙ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΑΡΑΘΥΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΟ ΓΚΑΙΜΠΕΛΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ: “ΠΩΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΑΤΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ”.
Η απόδειξη ότι υποθήκευσαν την χώρα για να εξασφαλίσουν τις αποπληρωμές των δανειστών και όχι “μισθούς και συντάξεις”.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης και το πασίγνωστο σε όλους μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2010, η δανειοδότησή μας από την «τρόικα» ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ,  δεν επιλύει κανένα πρόβλημα, απλά το μεταθέτει  επαυξημένο για τό σύντομο μέλλον, δηλαδή για την χρονική εκείνη στιγμή που θα κληθούμε να πληρώσουμε τα 110 δις €, επιβαρυμένα με τα τοκογλυφικά επιτόκια, σε σχέση με αυτά που απολαμβάνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αφετέρου δε «επιδεινώνει» σημαντικά τις αιτίες που το προκάλεσαν, δηλ. τις πολιτικές, τις κοινωνικές και τις πολιτισμικές «δυσλειτουργίες» της χώρας μας.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι υποχρεώσεις σε ομόλογα έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου με λήξη έως τα τέλη του 2013 καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις από τόν «μηχανισμό στήριξης» :
Λήξη Ομολόγων από 01.05.2010 έως και 31.12.2013 και προγραμματισμός εκταμίευσης μηχανισμού στήριξης  (ποσά σε δισεκ. €)

Έτος Λήξεις ομολόγων Δάνεια ΕΕ, ΕΚΤ & ΔΝΤ
     
2010 15,80 38,00
2011 31,30 40,00
2012 31,70 24,00
2013 24,90 8,00
     
Σύνολο 103,70 110,00


Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών (προσχέδιο προϋπολογισμού)

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ο δανεισμός της Ελλάδας από το μηχανισμό στήριξης για την παραπάνω περίοδο, εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο την αποπληρωμή των πιστωτών της – αφού λήγουν ομόλογα συνολικής αξίας 103,7 δις € και δανείζεται 110 δις € (τα 110 δις € του μηχανισμού στήριξης, είναι ουσιαστικά τα 103,7 δις € που χρωστάμε, συν τους τόκους τους).
Επομένως, όλα όσα ακούγονται ότι δήθεν το μνημόνιο υπεγράφη μόνο και μόνο για να διασφαλιστούν οι πληρωμές των συντάξεων και των μισθών, είναι παντελώς  ανακριβή και σκόπιμα ψεύδη, αφού όπως προκύπτει από τον πίνακα, τα χρήματα που μας παρέχονται, αναχρηματοδοτούν αντίστοιχες οφειλές μας, με αποκλειστικό σκοπό την διάσωση, πρωτίστως των ευρωπαϊκών τραπεζών και δευτερευόντως των λοιπών κερδοσκοπικών «επενδυτών» (ακριβώς για τα λόγο αυτό συμμετέχουν στα 110 δις € με 73% η Ευρωζώνη, ενώ το ΔΝΤ μόλις με 27% (και ενδεχομένως με άλλα άγνωστα προς το παρόν ανταλλάγματα).
Να σημειωθεί ότι οι ετήσιες ανάγκες σε μισθούς και συντάξεις των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα κυμαίνονται περί τα 25 δισεκ. € πράγμα που επιβεβαιώνει ότι από την χρηματοδότηση του μηχανισμού στήριξης δεν «περισσεύουν» καν ποσά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, όπως πασχίζουν να μας πείσουν εν συγχορδία η κυβέρνηση με τα γνωστά εξαπτέρυγά της.
Υπενθυμίζω ότι η 1η δόση ύψους 14,5 δισεκ. € που δόθηκε από τον μηχανισμό στήριξης στα μέσα Μαΐου, εξοφλούσε ομόλογα λήξης εντός του ιδίου μήνα συνολικού ύψους 11,6 δισεκ. € εκ των οποίων, ποσό 8,5 δισεκ. € αφορούσε 10ετές ομόλογο με λήξη την 19.05.2010 που είχε εκδοθεί στις 19.05.2000 επί πρωθυπουργίας  Σημίτη!
Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2011, η χώρα θα πρέπει να δανείζεται επίσης ποσά αντίστοιχα με τα ετήσια ελλείμματά της, τα οποία θα διαμορφωθούν, ως εξής:

ΑΕΠ, ύφεση και έλλειμμα σε εκ. €

Μεγέθη/έτη 2009 2010 2011 2012 2013 2014
             
ΑΕΠ** 237.494 227.994 222.066 224.508 229.223 234.037
Ύφεση %*   -4,0% -2,6% 1,1% 2,1% 2,1%
‘Έλλειμμα %** -13,6% -8,1% -7,6% -6,5% -4,9% -2,6%
‘Έλλειμμα 32.299 18.467 16.877 14.593 11.231 6.084


Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών – Προσχέδιο προϋπολογισμού 2011
Σημείωση: Στον παραπάνω πίνακα δεν υπολογίζεται η πρόσθετη επιδείνωση του ελλείμματος από τους δημόσιους οργανισμούς και ΔΕΚΟ, όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα.
Σύμφωνα με το ανωτέρω προσχέδιο, τα συνολικά ελλείμματα της Ελλάδας για την περίοδο από 2011 έως και 2014,  θα διαμορφωθούν το λιγότερο στα 67,25 δις €, τα οποία θα πρέπει επίσης να χρηματοδοτηθούν. Όμως, ακόμη και αν βρεθούν πρόθυμοι δανειστές, η εξόφληση του δανείου των 110 δις € εντός του 2014, είναι εκτός πραγματικότητας και αυτό  επιβεβαιώνεται από τις συζητήσεις που άρχισαν ήδη στο παρασκήνιο για την ανάγκη επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής του.
Συνοπτικά εντός του 2014 η Ελλάδα θα χρειαστεί : α)  110 δις € για την εξόφληση του δανείου από τον μηχανισμό στήριξης,  β) 31,6 δις € για την αποπληρωμή άλλων ληξιπρόθεσμων ομολόγων και γ) 67,25 δις € για την κάλυψη των συσσωρευμένων ελλειμμάτων της περιόδου. Συνολικά 208,85 δις €, ποσό που αντιστοιχεί στο 89% του ετησίου ΑΕΠ της χώρας!
Αν συνυπολογίσουμε στά παραπάνω ποσά τους τόκους του δανείου, τα πρόσθετα ελλείμματα των δημοσίων οργανισμών όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα και την ύφεση που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει μεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από όσο προβλέπεται στο μνημόνιο και συνεπακόλουθα τις σχετικές επιπτώσεις, το παραπάνω ποσό μπορεί να «ανέβει»  στα 240 δισεκ. €,  δηλ. πάνω από το ΑΕΠ, διαμορφώνοντας ένα εκρηκτικό κοκτέιλ για το μέλλον της χώρας που μόνον η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει συνειδητοποιήσει! Και αντί να αντιμετωπίσει το θέμα κατάματα και με ρεαλισμό, αρκείται στα εύσημα των δανειστών και λοιπών παγκόσμιων κερδοσκόπων (άλλο που δεν θέλουν οι φουκαράδες), για να μας πείσει περί της ορθότητας των επιλογών, της οικονομικής πολιτικής της και της ανάγκης να ψηφιστεί αδιαμαρτύρητα από τους πολίτες για να συνεχίσει το έργο της!
Τα ανωτέρω απεικονίζουν συνοπτικά την εφιαλτική οικονομική πραγματικότητα της χώρας που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε αμέσως μετά την λήξη του μνημονίου και η οποία βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και αριθμούς πέραν οποιαδήποτε αμφισβήτησης. Και προφανώς η οποιαδήποτε επιμήκυνση αποπληρωμής του δανείου, με τους όρους που έχει συναφθεί, (για κάθε έτος καθυστέρησης στην αποπληρωμή το επιτόκιο αναπροσαρμόζεται κατά 1%),  δεν θα φέρει κανένα απολύτως όφελος. Απλά θα μεταθέσει επί το δυσμενέστερο το πρόβλημα για μερικά ακόμα χρόνια, οπότε η οικονομική και κοινωνική κατάρρευση θα είναι δεδομένη.

Εύλογα λοιπόν τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα:
1. Γιατί ο πρωθυπουργός, οι τηλεοπτικοί υπουργοί και τα λοιπά εξαπτέρυγά τους, επικαλούνται ως κριτήριο ευθύνης απέναντι στη χώρα και τον λαό, την έγκριση και υπογραφή του μνημονίου μόνο και μόνο για να διασφαλίσουν τις δήθεν πληρωμές των συντάξεων και των μισθών όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι  τα χρήματα που μας παρέχονται, πηγαίνουν αποκλειστικά για την άμεση αναχρηματοδότηση αντίστοιχων οφειλών σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα, στα οποία είχαν «επενδύσει» κυρίως οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και δευτερευόντως τα γνωστά κερδοσκοπικά funds?
2. Ποιος τελικά σώζεται από τον μηχανισμό στήριξης που δημιουργήθηκε και την οικονομική πολιτική που ακολουθείται με βάση το μνημόνιο, όταν στα τέλη του 2013 το συνολικό χρέος της χώρας θα υπερβαίνει καθαρά το 150% του ΑΕΠ ή τα 360 δισεκ., εκ των οποίων θα είναι ληξιπρόθεσμα και απαιτητά την αμέσως επόμενη χρονιά ποσά που θα προσεγγίζουν τα 240 δισεκ. €? (τουλάχιστον η επάρατη και υπεύθυνη κατά το ΠΑΣΟΚ,  για τα χάλια της οικονομίας, κυβέρνηση της Ν.Δ., φρόντισε να κατανείμει τις υποχρεώσεις σε ομόλογα έκδοσης ελληνικού δημοσίου στα επίπεδα των 16-32 δισεκ. ετησίως)
3.  Έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών σχετικά με την οικονομική έκθεση που αναλάμβαναν με την υπογραφή του περιβόητου αυτού μνημονίου κατά την ημερομηνία εκπνοής του? Αν δεν τον έκαναν είναι
σχετοι και επικίνδυνοι για τις θέσεις που κατέχουν. Αν τον έκαναν, τότε υπέγραψαν εν γνώσει τους την υποδούλωση της χώρας, οπότε θα πρέπει να αντιμετωπιστούν ανάλογα…
olympiada28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940…….. ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ "ΕΠΕΣΑΝ" ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Η ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΩΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ 40 ΘΑ ΑΦΙΕΡΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΑΝ ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΣΩΜΑ  ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΙΔΕΟΔΩΝ!!
ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΗΡΩΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΤΟΥΣ ΜΑΣ ΔΙΝΟΥΝ ΤΟ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΩΣ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΠΕ ΕΝΩ ΒΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΤΕΡΝΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΚΑΤΟΧΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ ΜΑΣ

Αρχίζει και Ζαλίζει…!

Από το Μάιο, λίγες εβδομάδες μετά την επικύρωση του Μνημονίου από την Ελληνική Βουλή, είχαμε ήδη επισημάνει:»Εκεί λοιπόν στο «σημείο μηδέν», εκεί που πρακτικά θα πρέπει να «διαβούμε» πραγματικά ως κοινωνία το Ρουβίκωνα μιας νέας εποχής, σε εκείνο το σημείο θα γίνουμε παρατηρητές ενός πολιτικο-κοινωνικού «σουπερνόβα«!…».

Όπως όλα δείχνουν λοιπόν, αυτό το χρονικό σημείο βρίσκεται πολύ κοντά μας, ή τουλάχιστον είμαστε σε τροχιά προσέγγισής του πλέον. Θα παραθέσω και μερικές πρόσφατες ειδήσεις για να δεις που θα σε πάω:
Πρώτον:
«Εννιακόσιοι πενήντα επιτυχόντες σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ προσλαμβάνονται έως τα τέλη του χρόνου αντί για το 2012, προκειμένου να καλύψουν κενά που προέκυψαν, λόγω συνταξιοδοτήσεων.» (από το ΑΝΑ-ΜΠΕ)
Δεύτερον:
«μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα θα δοθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης ύψους 1,1 δις ευρώ σε 720.000 δικαιούχους αγρότες. Η εξόφληση της ενιαίας ενίσχυσης (δεύτερη δόση) θα καταβληθεί το τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. » (Από το ΑΝΑ-ΜΠΕ)
Τρίτον:
«Τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε 500.000 χαμηλοσυνταξιούχους, στο τέλος Δεκεμβρίου, εξήγγειλε ο πρωθυπουργός κατά την ομιλία του στο Περιστέρι. » (παντού…!)
Τέταρτον:
«Με την απόφαση 2/58755/0020/20-09-2010 του Υπουργείου Οικονομικών – Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής εγκρίθηκε η πρόσληψη 700 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων στην ΕΡΤ Α.Ε. με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών αναγκών » (από την ΕΡΤ)

Σε συνέχεια όλων αυτών, είχαμε τη διακαναλική συνέντευξη του Πρωθυπουργού, στην οποία – πέρα από το σχολιασμό που κάναμε στο προηγούμενο άρθρο μας – θα προσθέσω/υπενθυμίσω και τα παρακάτω:

* Το αποτέλεσμα των επικείμενων δημοτικών εκλογών είναι ήδη προεξοφλημένο και καμιά διακαναλική δεν μπορεί να το αλλάξει δέκα μέρες πριν τις εκλογές. Είναι πασιφανές ότι στο ΠΑΣΟΚ και ο κ. Παπανδρέου το γνωρίζουν αυτό. Άρα στόχευση του κ. Παπανδρέου δεν ήταν οι επικείμενες εκλογές. Αυτές έχουν ήδη κριθεί. Εντούτοις, ο κ. Παπανδρέου -πρωτοφανές για Πρωθυπουργό μιας πανίσχυρης Κυβέρνησης – επιλέγει να βάλει στο τραπέζι, ένα μόλις χρόνο μετά την πανηγυρική εκλογή του όπου συνέτριψε τον αντίπαλό του και χωρίς αυτός να έχει ανανήψει εκλογικά αλλά και χωρίς κανείς(!) να του το ζητά, τις πρόωρες εκλογές.
* Μια φράση από τη συνέντευξη του κ. Παπανδρέου ήταν εξόχως -κατά τη γνώμη του γράφοντος – αποκαλυπτική:»Όμως, όλα αυτά θα συναθροιστούν και θα αξιολογηθούν, και θα αξιολογηθούν όχι μόνο από εμένα προσωπικά, αλλά και από τις πολιτικές δυνάμεις και, βεβαίως, και στο εξωτερικό.»

Να σημειώσουμε επίσης σχετικά με τις επικείμενες εκλογές, δύο ακόμη σημαντικά και πολύ ιδιάζοντα χαρακτηριστικά τους:

* Το ΠΑΣΟΚ δεν «κατέβασε» σε κανένα μεγάλο δήμο, πρωτοκλασάτα στελέχη του. Δεν ήθελε να «κάψει» προφανώς κανένα απ’ αυτά. Αντίθετα, κινήθηκε μεταξύ της «υιοθέτησης» στελεχών από άλλους χώρους – περίπτωση Τατούλη- μέχρι την «επιστράτευση» μη πολιτικών προσώπων όπως στην περίπτωση του κ. Καμίνη. Εφόσον η πρωτοβουλία του «Καλλικράτη» ανήκει στην Κυβέρνηση και με δεδομένο ότι προβλέπεται η αναβάθμιση των τοπικών αρχόντων και ιδιαίτερα των περιφερειαρχών σε μεγάλο βαθμό όπως αντανακλάται ξεκάθαρα στη ρήση του Πρωθυπουργού:»Μιλάμε δηλαδή για πολύ σημαντικές αρμοδιότητες και πολύ σημαντικές εξουσίες, που θα έχει πια ο εκάστοτε Δήμαρχος και ο Περιφερειάρχης, ο οποίος, όπως έχω πει κατά καιρούς, είναι σαν ένας μικρός κυβερνήτης, σαν ένας Υπουργός της χώρας.». Με απλά λόγια το ΠΑΣΟΚ δεν «αναβάθμισε» πολιτικά την παρουσία του στις επικείμενες εκλογές, προτείνοντας σημαντικά του στελέχη για τόσο σημαντικές θέσεις και μάλιστα σε μια περίοδο όπου η συνεργασία Κυβέρνησης- τοπικών αρχόντων θα έπρεπε θεωρητικά να είναι η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ δεν πιστεύει σε ένα θεσμό που το ίδιο εισάγει;
* Διεξάγονται εν μέσω μιας εντατικής διαδικασίας αξιολόγησης των «ελληνικών αριθμών» από τη EUROSTAT, τα αποτελέσματα της οποίας καθώς και οι συνέπειες ενδεχόμενης αναθεώρησης των μέχρι τώρα οικονομικών στοιχείων θα ανακοινωθούν μετά τις εκλογές.

Μπαίνω στον πειρασμό να διατυπώσω εκτιμήσεις που τίθενται ενάντια στην «κοινή λογική», αλλά και ποιος άλλος θα ήταν ο ρόλος ενός ανώνυμου – και μάλιστα Τυχαίου! – ιστολόγου; Αν ήταν να διαβάζεις εδώ ό,τι ακούγεται και αλλού…

* Τα δικά μου λοιπόν – ομολογουμένως «τραβηγμένα» – συμπεράσματα είναι το εξής: Είμαστε σε μ
ια «κατάσταση Καραμανλή 2009». Ο Παπανδρέου ξέρει κάτι που βεβαίως κι άλλοι ξέρουν, αλλά κανείς δεν έχει το θάρρος να μας ανακοινώσει. Μπορεί να είναι κι ένα έλλειμμα που δεν έχει προεξοφληθεί από την κοινή γνώμη, τις αγορές ή ακόμη και το Μνημόνιο. Μπορεί και πάνω από το 15 ή 16%. Μπορεί να αφορά και κανέναν άλλον «σκελετό» της ελληνικής οικονομίας ή ίσως και μια δυσμενή εξέλιξη στην παγκόσμια οικονομία. Ξαναλέω ότι μιλάμε για εκτιμήσεις ίσως και ανόητες αλλά ως μπλόγκερ τις διατυπώνω γιατί έτσι μου αρέσει! Για το ημερολόγιό μου ρε παιδί μου!

* Ο Παπανδρέου λοιπόν το ξέρει. Ξέρει και τις συνέπειες οι οποίες είναι προφανείς. Σκληρότερα μέτρα και αναθεώρηση του Μνημονίου επί τα χείρω και επί μακρόν. Επίσης ξέρει ότι στην παρούσα συγκυρία δύσκολα θα διασωθεί πολιτικά λαμβάνοντας έτσι «ξερά» κι άλλα μέτρα εξαιτίας μιας αναθεώρησης του ελλείμματος ή άλλου παράγοντα όπως προείπαμε.
* Ο Πρωθυπουργός έχει μπροστά του ήδη «χαμένες» δημοτικές εκλογές, στις οποίες η Νέα Δημοκρατία απέδωσε πρώτη «αντι-Μνημονιακό» νόημα.

* Από τα παραπάνω, ανοίγονται στον κ. Παπανδρέου οι εξής επιλογές:

Μετά την ανακοίνωση του- νέου- ελλείμματος ή τέλος πάντων του όποιου άλλου «κακού» και βεβαίως μη προεξοφλημένου οικονομικού μαντάτου και την επακόλουθη «πίεση» από την Τρόικα για νέα σκληρότερα μέτρα, μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι ενώ είχε προειδοποιήσει τον «κυρίαρχο λαό», δυστυχώς δεν εισακούστηκε, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπραγματευτεί την καινούρια κατάσταση από τη θέση μιας ισχυρής Κυβέρνησης. Η Νέα Δημοκρατία «φορτώνεται» και το «κρυφό έλλειμμα» του 2009 και την «καταστροφική» για τη χώρα στρατηγική που ακολούθησε στις δημοτικές εκλογές βάζοντας ως διακύβευμα το «αντι-Μνημόνιο», με αποτέλεσμα να αποδυναμώσει την Κυβέρνηση και να μην μπορεί να σταθεί αξιόπιστα στους ξένους ή να ενισχύσει, αν θέλετε, το μήνυμα προς τις αγορές περί πολιτικής αστάθειας στην Ελλάδα. Πιο απλά, η – εν πολλοίς δεδομένη – ήττα του ΠΑΣΟΚ στις δημοτικές εκλογές μπορεί με αυτή τη στρατηγική να «αξιοποιηθεί» από τον κ. Παπανδρέου ως άλλοθι σε μια ενδεχόμενη αστοχία του οικονομικού προγράμματος, είτε προερχόμενη από εξωγενείς παράγοντες είτε από εσωτερικούς. «Δεν φταίω εγώ και η Κυβέρνησή μου» μπορεί να πει ο κ. Παπανδρέου. «Η αντιπολίτευση ενίσχυσε την αντι-Μνημονιακή ψήφο διαμαρτυρίας, οπότε και πάλι αυτοί παρέσυραν το λαό». Δε σας θυμίζει λίγο Καραμανλή, από την ανάποδη όταν ο Παπανδρέου έλεγε ότι «λεφτά υπάρχουν» και ο τότε Πρωθυπουργός υποσχόταν πάγωμα μισθών και συντάξεων;

Υπάρχει βεβαίως και το αντεπιχείρημα της Αριστεράς: Ένα ισχυρό «αντι-Μνημονιακό μήνυμα στις εκλογές θα «φοβίσει» τους Τροϊκανούς και θα κάνει και την Κυβέρνηση πιο «επιφυλακτική» απέναντι στο ενδεχόμενο νέων μέτρων. Όμως αυτό το επιχείρημα εξαφανίζεται για τρεις λόγους: Πρώτον, προϋποθέτει ότι το Μνημόνιο και η Τρόικα επιδέχονται διαπραγματεύσεων «κάνοντας σκόντο» στις απαιτήσεις τους. Money Talks σ’ αυτές τις περιπτώσεις και δεν εκτιμώ ότι «πόνταραν» τα χρήματά τους στα αποτελέσματα των εκλογών τωρινών ή μελλοντικών. Δεύτερον, προϋποθέτει ότι ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε η Τρόικα ξέρουν τα μελλούμενα σε σχέση με το οικονομικά, οπότε θα διαπραγματεύονται κατά περίπτωση και ανάλογα με τα γεγονότα. Δηλαδή να πουν οι Τροϊκανοί ότι μας έλαχε τώρα να χάσει η Κυβέρνηση, αλλά – ας πούμε – μας λαχαίνει και μια «βουτιά» στην παγκόσμια οικονομία κι άιντε να δούμε πως θα τα βγάλουμε πέρα. Αστείο. Υπάρχει κανείς όχι αναλυτής αλλά ακόμη και ημιονηγός που δεν πίστευε ότι από τη στιγμή που η Κυβέρνηση υπέγραφε το Μνημόνιο θα έχανε τις δημοτικές εκλογές; Τρίτον, προϋποθέτει ότι η «αντι-Μνημονιακή» ψήφος θα συνοδευτεί και θα ενισχυθεί από ανάλογες κοινωνικές αντιδράσεις στο μέλλον, ειδάλλως θα παραμείνει απλώς μια συμβολική κίνηση του εκλογικού σώματος. Τέτοιες αντιδράσεις δεν έχουμε δει μέχρι τώρα τουλάχιστον.
Βεβαίως τα μέτρα με τον έναν ή τον άλλο τρόπο θα ληφθούν. Όμως, όπως ήδη είδαμε στο πρώτο μέρος του άρθρου, η Κυβέρνηση έχει ήδη φροντίσει να προλειάνει το έδαφος για την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, γιατί τι άλλο συνιστούν παροχές και προσλήψεις εν μέσω κρίσης; Και μάλιστα εκλογών σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Δεν ισχυρίζομαι ότι ο Πρωθυπουργός τις θέλει ή τις είχε προσχεδιάσει. Παρόλα αυτά συσσωρεύονται πολλές ενδείξεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Ακούγεται παράλογο. Ακούγεται πολύ μακρυά από τη λογική «η Τρόικα δε θέλει με τίποτα εκλογές». Ακούγεται αντιφατικό σε σχέση με την ελληνική πολιτικ
ή πραγματικότητα. Συμφωνώ. Από την άλλη δεν μπορώ και να αγνοήσω τα δεδομένα. Κι αυτά δεν προμηνύονται θετικά. Γι’ αυτό σου λέω προσεγγίζουμε γρήγορα σε μια τροχιά που αρχίζει και ζαλίζει!

tyxaios

Κύριε Παπουτσή έλεος. Υποκύψτε και εσείς στον εκβιασμό των Ιρανών!

Αργά η γρήγορα θα το κάνετε, όπως συνέβη με τον προηγούμενο Υπουργό Προστασίας των (μη Ελλήνων)Πολιτών…
Τώρα οι μαϊμού «πολιτικοί πρόσφυγες» έμαθαν  το κόλπο,(κλικ) και θα μαγαρίζουν την Ακαδημία, μέχρι να  ενδώσετε δίνοντάς τους (τυφλά) ταξιδιωτικά έγγραφα, και ότι άλλο θρασύτατα απαιτούν. Προσβάλλουν δημόσια (με την φωτογραφία) τον πρωθυπουργό της χώρας μας, κατηγορορώντας τον ότι συναλλάσσεται με  «Δήμιο» (παρ΄ότι είναι ο μόνος σχεδόν δημοκρατικά εκλεγμένος) πρόεδρο του Ιράν.
Η Χούντα του Σάχη και του Χομεϊνί, κύριοι του…
βυσσινί  ΣΥΝ-κόμματος που τους πατρονάρετε, ήταν πιο Δημοκρατικές από την σημερινή Κυβέρνηση που πάει κόντρα στους Αμερικάνους (τους οποίους εσείς  υποτίθετε ότι «αντιπαθείτε»)?
Γιατί κύριε Υπουργέ δεν  τους επιτρέπετε να στήσουνε  τα τσαντίρια  απέναντι από την Αμερικάνικη πρεσβεία? Μήπως γιατί αυτός θα είναι ο τελικός προορισμός τους μόλις αποκτήσουν τα διαβατήρια ?
Και  γιατί χέζουν δίπλα από τα μνημεία μας?

Αλήθεια τι χρειάζονται τουαλέτα εφόσον υποτίθεται ότι κάνουν απεργία πείνας?
Ντροπή… 

 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΑΝΑΛΙΚΗ ΟΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ..

ΑΣ ΘΥΜΗΘΟΥΜΕ ΜΕΡΙΚΑ

1]ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ [κατα τη διαρκεια του θανατου]
2]ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΟ 24 ΕΥΡΩ[=592 ΤΟ ΜΗΝΑ]
3]ΦΟΡΟΙ ΠΑΝΤΟΥ ητοι ΣΕ ΟΤΙ ΤΡΩΓΕΤΑΙ Η ΚΙΝΕΙΤΑΙ[23% φπα ,50% στα καυσιμα, κλπ]
4]ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΔΝΤ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ -ΓΙΑΤΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΜΑΣ ΑΓΑΠΟΥΝ ΠΟΛΥ
5]ΕΙΣΟΔΟ ΣΤΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΞΕΝΩΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΗ ΧΩΡΑ π.χ ΣΚΙΟΠΙΑ ,ΡΟΝΤΟΣ κλπ
6]78 δις ΔΩΡΟ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ
Για ολα αυτα και αλλα πολλα [τι να πρωτοθυμηθουμε – ειπε στην διακαναλικη ] ΔΕΝ ζητα ουτε καν το χειροκροτημα μας ως ωφειλαμε να δωσουμε …αλλα μονο την ξερη ψηφο μας… και ερωτω μπορουμε να αρνηθουμε ? η απαντηση βεβαια ειναι ΟΧΙ,  ΠΟΤΕ βεβαια
 με ολη μας ΤΗ ΨΥΧΗ  ΘΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗ και μεγαλο τιμονιερη ΤΟΥ 4ου δρομου …
Τα δε συνθηματα που πρεπει πλεον να δονουν τη χωρα μας τη πιο αγαπημενη των αγορων [τοκογλυφων]ειναι
1]Τζεφρουμπα ΣΑΓΑΠΟΥΜΕ -ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΕΝΑ ΖΟΥΜΕ
2]Τζεφρουμπα ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΠΗΡΕ Η ΚΑΤΗΦΟΡΑ
3]Ο ΤΖΕΦΡΟΥΜΠΑ ΑΡΧΗΓΟΣ-ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
4]Τζεφρουμπα να ζησεις ΘΕΛΟΥΜΕ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΕΙΣ!!
5]Τζεφρουμπα ζηταμε ΚΙ ΑΣ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ ΦΑΜΕ…
6]Τζεφρουμπα ΜΗ ΜΑΣΑΣ ΚΙ ΑΛΛΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΝ ΑΓΑΠΑΣ!!
7]Τζεφρουμπα-ΔΝΤ, ΛΑΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ -ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Epikouros Athineos

Εγκλωβισμένος στον λάκκο που έσκαβε!

Quantcast

Αυτό φαίνεται να έπαθε ο Παπανδρέου. Αυτό που μας λέγανε μικρά οι γιαγιάδες μας πώς όταν σκάβεις τον λάκκο του αλλουνού πέφτεις ο ίδιος μέσα, μάλλον δεν του το λέγανε μικρό… Πώς άλλωστε να γνωρίζει από λαϊκή ελληνική σοφία αφού δεν έχει καμία ελληνική παιδεία, αλλά αυτό είναι άλλο μεγάλο θέμα.
Δύο μέρες μετά την περιβόητη διακαναλική άρχισε να φαίνεται καθαρά πού στόχευε ο πρωθυπουργός. Όχι βέβαια να πείσει τους ήδη αποφασισμένους Έλληνες να τον ψηφίσουν, αλλά είχαν ως αποδέκτη την βάση του ΠΑΣΟΚ, με σκοπό να μειωθεί η αποχή των ψηφοφόρων του κυβερνώντος κόμματος. Μάλλον η προπαγάνδα της αποχής αγγίζει περισσότερο τους απογοητευμένους παραδοσιακά “πράσινους” ψηφοφόρους, που δεν τους πάει καρδιά να ψηφίσουν κάτι άλλο οπότε και σκέφτονται να απέχουν. Έτσι φαίνεται πως μπορεί να την πάθουν όπως ο Καραμανλής στις προηγούμενες εκλογές (όπου υπήρχε μεγάλη αποχή νεοδημοκρατών).
Το μόνο αξιόλογο και ουσιώδες δεκάλεπτο της διακαναλικής συνέντευξης μας είπε λοιπόν, κατά παράβαση κάθε κοινής και πολιτικής λογικής, ότι θα πάει σε εθνικές εκλογές, αν δεν βγουν οι βασικές του αλλοπρόσαλλες επιλογές για την αυτοδιοίκηση. Η ΝΔ που μέχρι στιγμής χειρίζεται σωστά την κατάσταση δεν “τσίμπησε”. Δεν βγήκε να ζητήσει εκλογές. Ο Παπανδρέου ξέρει ότι μετά το πατατράκ δεν θα μπορεί να κυβερνήσει και δεν θα ‘χει καμία δικαιολογία. Αρα πρέπει να το ρίξει στην αντιπολίτευση. Αυτό δεν του βγήκε οπότε έμεινε να προσπαθεί να πείσει ότι η ΝΔ θέλει εκλογές και η ΝΔ να το διαψεύδει. Αφού οδηγήθηκε η κυβέρνηση να αντιπολιτεύεται την αντιπολίτευση βρίσκεται στο τελικό στάδιο λίγο πριν εκπνεύσει…
Εκτός όμως από το κυνηγητό της ουράς του το ΠΑΣΟΚ δέχτηκε κι άλλη σφαλιάρα. Η τρόικα άκουσε για πρόωρες εκλογές κι έβγαλε …σπυράκια. Πύρ και μανία γίνανε! ό,τι και να γίνει ξέρουν πως στην καλύτερη περίπτωση θα χουν ξανά κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ αλλά με οριακή πλειοψηφία. Πώς θα περάσουν τα υπόλοιπα μέτρα που έρχονται;
Αυτοπαγιδεύτηκε ο πρωθυπουργός. Από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του κάνει την μία γκάφα μετά την άλλη, είναι απών και του λένε να λέει πως κυβερνάει…
Κε Παπανδρέου άλλη μια σοφή παροιμία που λέει ο λαός (ναι εννοώ αυτούς τους αχάριστους απολίτιστους που σας έδωσαν να κυβερνήσετε) είναι ότι “ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται”…

filologos10

Έφτασε η ώρα της πληρωμής κύριε Παπανδρέου

Εκβιαστικά διλήμματα έθεσε ο πρωθυπουργός της χώρας κύριος Παπανδρέου ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 7ης Νοεμβρίου, η οποία έχει λάβει το χαρακτήρα εθνικού δημοψηφίσματος, σχετικά με τη νομιμοποίηση από τον ελληνικό λαό της πολιτικής του μνημονίου.

Πανικόβλητος ο πρωθυπουργός ακολούθησε την τακτική του εκφοβισμού στη διακαναλική συνέντευξη που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, χρησιμοποιώντας το διακύβευμα των πρόωρων εκλογών στη βάση της λογικής πώς η πολιτική που ακολουθεί η… κυβέρνηση είναι μονόδρομος. Η ανάδειξη του διλήμματος «μεταρρύθμιση ή πτώχευση», ως της μόνης λύσης για το ξεπέρασμα της κρίσης, έγινε στην προσπάθεια ανατροπής του δυσμενούς για την κυβέρνηση κλίματος, καθώς σύμφωνα με τα δημοσκοπικά ευρήματα είναι πλέον ορατό το ενδεχόμενο ήττας για τον κυβερνητικό σχηματισμό.

Ζητά την ψήφο του εκλογικού σώματος ο κύριος Παπανδρέου προκειμένου να λάβει νέο πακέτο επώδυνων μέτρων εναντίον του Έλληνα πολίτη. Μέτρα που συνεπάγονται πρωτόγνωρη λιτότητα για τον εργαζόμενο και το συνταξιούχο, που στοχεύουν στην περαιτέρω λεηλασία του εισοδήματός του, νέα επίθεση στα ασφαλιστικά του δικαιώματα, νέους φόρους, εκ νέου παράταση του επικαιροποιημένου μνημονίου.

Μέτρα που υποθηκεύουν την περιουσία του ελληνικού λαού και οδηγούν τη χώρα στην πλήρη υποδούλωσή της στα παγκόσμια οικονομικά συμφέροντα, στο διεθνές πιστωτικό σύστημα και το διεθνή οικονομικό έλεγχο. Μέτρα που αποσκοπούν στην εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και ενισχύουν τις κατασταλτικές δυνάμεις του αστυνομικού κράτους προκειμένου να επιβάλλουν σιδηρά πειθαρχία στην τήρηση των κανόνων που το ΔΝΤ και η ΕΕ επιτάσσουν φορτώνοντας τα βάρη της κρίσης στην πλάτη του λαού.

Ζητά παράταση χρόνου ο κύριος Παπανδρέου για την εφαρμογή μιας πολιτικής που διογκώνει τις κοινωνικές ανισότητες, υπονομεύει τη συλλογική δράση, αναιρεί την αυτονομία και αυθυπαρξία του πολίτη καθιστώντας τον έρμαιο της πολιτικής εξουσίας και εγγυάται την επιστροφή στο πανίσχυρο αυταρχικό κράτος.

Είχε λησμονήσει όμως ο κύριος Παπανδρέου ότι η εγκυρότητα των πολιτικών αποφάσεων συνδέεται άρρηκτα με τις αποφάσεις των πολιτών. Η προσπάθεια εξαπάτησης του ελληνικού λαού με την καταπάτηση όλων των προεκλογικών του δεσμεύσεων, η προσπάθεια χειραγώγησης της κοινής γνώμης μέσα από τους μηχανισμούς προπαγάνδας, τον έλεγχο των ΜΜΕ και τη λογοκρισία, η αδρανοποίηση των συνδικαλιστικών οργανώσεων και η αποχή τους από συλλογικά οργανωμένες δράσεις, απέτυχαν οικτρά.

Οι τακτικές του κοινωνικού αυτοματισμού, η πολιτική του διαίρει και βασίλευε με τη στροφή της μιας κοινωνικής ομάδας εναντίον της άλλης δεν έφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού τίθεται κατά της φιλελεύθερης πολιτικής της κυβέρνησης του μνημονίου και της τρόικας. Ο Έλληνας πολίτης αποδεικνύει ότι παρ’ όλες τις δυσμενείς γι’ αυτόν συνθήκες, διαθέτει υψηλά επίπεδα αυτοσυνείδησης, κριτικό πνεύμα, ικανότητα προβληματισμού, διορατικότητα όσον αφορά στο μέλλον αυτής της χώρας, πλήρη γνώση της κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας και δυναμική για να σταματήσει την πολιτική βαρβαρότητα.

Οι κινήσεις εμφανούς πολιτικής σκοπιμότητας που πραγματοποιούνται προεκλογικά απ’ τη δωσίλογη κυβέρνηση του μνημονίου, είναι πολιτικές που το οργισμένο εκλογικό σώμα θα αποδοκιμάσει. Οι πολιτικές όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται ερήμην των πολιτών, που οι αριθμοί ευημερούν αλλά οι πολίτες χρεοκοπούν ανήκουν σε ανεξέλεγκτα απολυταρχικά συστήματα και δε θα βρουν πεδίο εφαρμογής.

Οι πολίτες δε θα νομιμοποιήσουν τη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση του μνημονίου και της τρόικας.

Η λαϊκή δυσαρέσκεια θα βρει διέξοδο και θα εκφράσει τη δικαιολογημένη οργή της, θα βρει το δρόμο της ενότητας και θα ταρακουνήσει το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα. Θα καταστήσει υπόλογη τη δωσίλογη κυβέρνηση στο λαό, για την άτακτη υποχώρησή της απέναντι στα ληστρικά συμφέροντα των τοκογλύφων δανειστών μας, για το καθεστώς της επιτήρησης και την κατοχή που επέβαλλαν στη χώρα μας.

Ο χειρότερος εφιάλτης της κυβέρνησης έγινε πραγματικότητα. Οι πολίτες αφυπνίστηκαν, είναι ακόμα ζωντανοί, όρθ
ιοι και αδούλωτοι. Δεν κατάφεραν να τους κάμψουν, να τους υποδουλώσουν, να τους χειραγωγήσουν.

Τα εκβιαστικά διλήμματα της κυβέρνησης δε θα περάσουν. Την ώρα της κάλπης θα είναι όλοι εκεί. Η περίοδος χάριτος παρήλθε κύριε Παπανδρέου. Τώρα είναι η ώρα της πληρωμής.

ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ 

ΑΦΟΥ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ TO MEGA TΗΝ «ΠΕΦΤΕΙ» ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΠΟΣΟ ΕΞΟΦΘΑΛΜΗ ΕΙΝΑΙ Η ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ


Πω πω πέσιμο που έκανε η παρέα του MEGA στη Λούκα. Ούτε το κανάλι της ΝΔ να ήταν. Ρε συ Πρετεντέρη μη…
την πιέζεις τη γυναίκα τι θες να σου πει. Ούτε η ίδια δεν ξέρει αν η ψήφος είναι αυτοδιοικητική ή μνημονιακή ή αντιμνημονιακή.
agrioskyla

Προβόπουλος: Συγχωνεύστε την ΕΡΤ με το κανάλι της Βουλής

Στο παράλογο της ελληνικής δημόσιας οργάνωσης, όλα να τα περιμένουμε. Εδώ κοντεύουμε να χρεοκοπήσουμε, να μην πούμε ότι ήδη χρεοκοπήσαμε, αλλά τα πέντε δημόσια  κανάλια τηλεόρασης και δεν ξέρω πόσους ακριβώς  ραδιοφωνικούς σταθμούς, τα διατηρούμε, τα συντηρούμε και τα χρηματοδοτούμε κανονικά. Έλεος πια, βρε πολιτικοί άρχοντες! Πρέπει να το πει ο Προβόπουλος για να το πιστέψετε ότι σπαταλάτε τον ιδρώτα του έλληνα φορολογούμενου με άσκοπες  χρηματοδοτήσεις;  Σε εποχή άγριας και αυστηρότατης  λιτότητας το κράτος διατηρεί πέντε (5) κανάλια, όχι κερδοφόρα ασφαλώς  και, τα οποία πληρώνουν οι έλληνες πολίτες. Δεν μπορεί να το σκεφτεί κάποιος από όλους σας ότι είναι άσκοπο, πολυδάπανο και άκαιρο να διατηρούμε και να σπαταλούμε  για ανούσια πράγματα; Από την άλλη να ξεζουμίζετε τον έλληνα μισθωτό και συνταξιούχο μέχρι τον μυελό των οστών! 

Ένα κεντρικό κανάλι πανελλήνιας εμβέλειας και «επίσημης» ενημέρωσης, δε φτάνει;  Σε ποια χώρα νομίζετε ότι ζούμε; Ούτε δέκα εκατομμύρια νοματαίοι δεν είμαστε όλοι κι όλοι, τι τα θέλουμε τόσα πολά και σπάταλα κανάλια; Μέχρι πέρυσι φωνάζαμε να φτιάξετε δίκαια μισθολόγια για όλους τους καλοβολεμένους «αστέρες» που εργάζονται εκεί και με κάποιες κινήσεις θολώσατε τα νερά και νομίσατε ότι θα ησυχάσουμε. Εμείς θα επιμένουμε: Τα χρήματα που σπαταλάτε για αμφιβόλου ποιότητας και ακροαματικότητας εκπομπές στην τηλεόραση είναι πάρα πολλά. Προκαλούν τον έλληνα εργαζόμενο που τον υποχρεώνετε να σας πληρώσει. Κλείστε τις διάφορες κρατικές και αντιπαραγωγικές μικροεπιχειρήσεις (πάνω από 5.000) και διαλύστε τα Διοικητικά Συμβούλια που ροκανίζουν τα χρήματα του δημοσίου χωρίς να αποδίδουν (εσείς το είπατε άλλωστε δημόσια) τα αναμενόμενα. Πέρασε η εποχή του βολέματος σε τέτοιες θέσεις, όπου τοποθετούσατε τους δικούς σας εγκάθετους  με πλασματικούς και υπέρογκους μισθούς, για να ενισχύετε τα κομματικά σας ταμεία.

Έλεος πια! Φτάνει τόσα που διασπαθίσατε. Είναι καιρός για περικοπές της δημόσιας σπατάλης, μπας και γλιτώσουμε τη χρεοκοπία!

kapistri

ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΓΕΛΟΙΟ ΦΑΣΙΣΤΟΕΙΔΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ …ΟΠΟΥ ΤΟΝ ΠΕΤΥΧΕΤΕ …ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΝ…ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΜΕ "ΠΥΡΠΟΛΗΣΤΕ ΤΟΝ" …

ΠΟΙΟΣ ΝΑ ΣΟΥ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΝΩΜΗ ΡΕ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ;;;

Ο ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΣ;

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΕΙΝΑΕΙ;

Ο ΑΝΕΡΓΟΣ;

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ;

ΕΧΕΙΣ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ ΚΑΙ ΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΟΤΙ ΜΑΣ «ΕΣΩΣΕΣ»;

ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΕΣΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΕΛΕΓΧΟ;

ΜΑΘΕ ΛΟΙΠΟΝ,ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΑΚΟΥΣ ΤΙ ΣΟΥ ΛΕΝΕ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ!

ΝΑΙ ΡΕ!ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΣΟΥ!

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΑΣ ΕΙΣΑΙ ΚΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 299 ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ!

ΕΜΕΙΣ ΣΕ ΤΑΙΖΟΥΜΕ,ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ ΚΙ Ο ΛΑ-ΛΑΚΗΣ!

ΒΓΑΖΕΙ ΓΛΩΣΣΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΥΠΑΛΛΗΛΑΚΙ ΣΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ;

Η ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΗ:ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΑΠΟΛΥΘΕΙ,ΑΛΛΑ ΘΑ ΦΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΤΟΥ!
hellas-orthodoxy.blogspot.com

Συστεμική συγχορδία στήριξης της κυβέρνησης του μνημονίου.

Γράφει η Ιδεοπηγή.
Έχουν γίνει πολλά σχόλια και αναλύσεις σχετικά με την «διακαναλική» συνέντευξη του πρωθυπουργού. Ένα παραπάνω από ένα απλό πολίτη δεν βλάπτει.
Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται να είναι κάποιος ειδικός σχολιαστής με πτυχία για να αντιληφθεί την συμπαιγνία πολιτικάντηδων όλων των κομμάτων και των ΜΜΕ σε βάρος του λαού.
Οι επικρίσεις μερικών δημοσιογράφων, για την επιλογή των ερωτήσεων απ’ τους συναδέλφους τους, που μετείχαν στο «θέατρο», συγνώμη στην συνέντευξη ήθελα να πω του πρωθυπουργού, έγιναν για λόγους ανταγωνισμού.
[[Αλήθεια γιατί αποκλείστηκε ο Αλέξης των ΗΠΑ;;; Τον έφαγε η ξανθιά; και μετά λέμε ότι οι ξανθιές είναι χαζές. Ο Πεταλωτής άμα σκηνοθετήσει ταινία θα πουλιέται σαν υπνωτικό μεγάλης αποτελεσματικότητας και διάρκειας, πολύ ταλέντο αυτό το παιδί.]]
Το βασικότερο όλων δεν ήταν οι εύστοχες ή όχι ερωτήσεις αλλά η ανυπαρξία απαντήσεων.
Το δεν απαντώ ή απαντώ με τρόπο ώστε κανένας να μην καταλαβαίνει, είναι η συνηθισμένη τακτική των πολιτικάντηδων.
Όλα τα παραπάνω τα ακούσαμε από τους σχολιαστές.
Αυτό που θέλω εγώ να επισημάνω είναι το εξής:
Ο κατατρομαγμένος πρωθυπουργός, σε μια στιγμή ειλικρίνειας, (μάλλον του ξέφυγε), είπε ότι αν τα πράγματα οδηγηθούν σε αδιέξοδο, θα προσφύγει σε εθνικές εκλογές.
Ρωτήθηκε επανειλημένα τι εννοεί αλλά κατά την προσφιλή τακτική του δεν απάντησε.
Το σοβαρό θέμα που προκύπτει είναι ότι όλοι μαζί δηλαδή πολιτικάντηδες και τα ΜΜΕ επέμεναν και επιμένουν ότι τυχόν καταψήφιση των εκλεκτών του ΠΑΣΟΚ στις αυτοδιοικητικές εκλογές δεν σημαίνουν και πτώση της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση διαθέτει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία γιατί να πάμε σε εθνικές εκλογές;
Μπράβο !!!! Αναλυταράδες μου !!!!
Στη δημοκρατία η δεδηλωμένη αποτελεί επιβεβαίωση της στήριξης της κυβέρνησης απ’ τους βουλευτές, παρ’ όλα αυτά αν η κυβέρνηση χάσει την στήριξη του λαού πέφτει σαν χάρτινος πύργος ακόμη και αν έχει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.
Αν η οποιαδήποτε κυβέρνηση, χάσει την εμπιστοσύνη του εκλογικού σώματος, όχι μόνο πρέπει να παραιτηθεί και να προκυρήξει εθνικές εκλογές αλλά η παραμονή της στην εξουσία είναι αντιδημοκρατική και επικίνδυνη.
Προ αυτού του φόβου δηλαδή τα αποτελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών να καταδείξουν αναντιστοιχία της λαϊκής βούλησης με τις κυβερνητικές πράξεις, άρχισαν τα παπαγαλάκια, (που πήραν πρώτα χαμπάρι την κακοτοπιά), να προπαγανδίζουν χωρίς να ντρέπονται ότι αν πχ δεν εκλεγεί ο Σγουρός δεν σημαίνει και τίποτε το τραγικό, αν εκλεγεί ο Ψωμιάδης δεν σημαίνει αποδοκιμασία της κυβέρνησης.
Οι ινστρούχτορες της ΝΔ δεν θέλουν εθνικές εκλογές τώρα, γιατί το ΠΑΣΟΚ θα υποστεί μεν ήττα αλλά θα παραμείνει ένα μεγάλο κόμμα εξουσίας.
Περιμένουν η φθορά του να είναι τόσο μεγάλη που να το διασπάσει, απομακρύνοντάς το απ’ τη δυνατότητα για πολλά χρόνια, να ξανασχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Έτσι η ΝΔ θα είναι η μόνη πολιτική δύναμη και θα αποτελέσει,πιστεύουν), την μόνη διέξοδο για τους πολίτες.
Τα υπόλοιπα κόμματα δεν θέλουν τώρα εθνικές εκλογές γιατί κανένα κόμμα δεν θα συγκεντρώσει ικανή πλειοψηφία, για σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι δύο ή περισσότερα κόμματα, θα πρέπει να συνεργαστούν. Κανένα όμως δεν θέλει να μετέχει σε μια κυβέρνηση, που θα χρεοκοπήσει τη χώρα ή θα πάρει τόσο σκληρά μέτρα, που όλοι οι μετέχοντες σ’ αυτή θα χαθούν πολιτικά για πάντα. Η ΝΔ δεν θα πάρει μέρος σε συμμαχική κυβέρνηση, προφασιζόμενη τις μεγάλες της ιδεολογικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ. Αυτό περνάει εύκολα στους ψηφοφόρους της αλλά και
τους υπόλοιπους πολίτες.
Το ΠΑΣΟΚ και ο Παπανδρέου είναι άσχημα στριμωγμένοι γι’ αυτό ανέλαβε ο Μητσοτάκης να δηλώσει ότι η κυβέρνηση οδεύει μεν σε σωστό δρόμο, (εννοεί τον δικό του δρόμο, αυτό κι’ αν ήταν καρφί για τον Παπανδρέου, τον βάπτισε νεοφιλελεύθερο), αλλά πρέπει να σχηματισθεί μια κυβέρνηση που να περιέχει πολιτικούς και από άλλους χώρους πιθανό και ανθρώπους της αγοράς ή τεχνοκράτες (να δω το Μίχαλο αγκαλιά με τον Παπανδρέου και τι στον κόσμο).
Φυσικά το τσακάλι (κόρη του Μητσοτάκη βλέπετε) δήλωσε ότι τυχόν συμμετοχή της σε τέτοιου τύπου κυβέρνηση θα γίνει μετά τις εθνικές εκλογές.
Σαν άνθρωπος ο Παπανδρέου μπορεί να είναι συμπαθής σε πολλούς αλλά το στρίμωγμά του θα τον οδηγήσει στα νύχια του Μητσοτακαίικου και «κλαύτα Χαράλαμπε». Ο Μητσοτάκης είναι σαν το σκαμπό που κάθε φορά σκοντάφτεις πάνω του το μετακινείς λίγο πιο ‘κει και ξανασκοντάφτεις αργότερα.
Υπάρχει όμως και ο ξενοδόχος και όσοι κανονίζουν χωρίς αυτόν «πλανώνται πλάνην οικτρά», αυτός φυσικά είναι ο κυρίαρχος λαός, που όπως πιστεύω θα δώσει τέτοια λύση που τα όνειρα των πολιτικάντηδων θα σβήσουν.
Τα τρυκ των δημοσκοπήσεων και η προπαγάνδα των ΜΜΕ δεν μπορούν να επηρεάσουν το εκλογικό σώμα γι’ αυτό όλοι τρέμουν το αποτέλεσμα των αυτοδιοικητικών εκλογών.
Ο Παπανδρέου θα έχει χειρότερη κατάληξη απ’ τον «κουρασμένο και μουγκό» Καραμανλή και αυτό γιατί υπάρχει πιθανότητα να μη προχωρήσει σε εθνικές εκλογές και να φορτωθεί όλη τη δυσαρέσκεια και το μένος της Ελληνικής κοινωνίας.
Κουίζ: Ποιοι τρίβουν τα χέρια τους και παρακαλάνε για την πτώση του Παπανδρέου;;; Μπορεί και ο Βενιζέλος αλλά δεν εννοώ αυτόν, ποιους εννοώ;;;;

σσ: η φωτο απο τον apergospasti

Ξεκινάει επίσημα στις 21 Νοεμβρίου η Ντόρα Μπακογιάννη

Εκδήλωση όπου θα ανακοινωθεί η ίδρυση του νέου πολιτικού κινήματος από την Ντόρα Μπακογιάννη, θα πραγματοποιηθεί την 21η Νοεμβρίου στο θέατρο Badminton στην Αθήνα. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους και ήδη από τους ιντερνετικούς της φίλους, έχει δημιουργηθεί σελίδα στο facebοοk μέσα από την οποία μπορείτε να ενημερώνεστε για αυτήν! Δείτε την σελίδα…

Όταν η δικαιοσύνη δεν υπηρετεί κυβερνήσεις και καθεστώτα! Ακύρωσε επίσκεψη στην Ισπανία ένας δολοφόνος, για να μην συλληφθεί!

Ο Avi Dichter, πρώην αρχηγός των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών “Shabak”, πρώην υπουργός «Εσωτερικής Ασφάλειας» και σήμερα βουλευτής στη σιωνιστική βουλή, αναγκάστηκε να ακυρώσει επίσημη επίσκεψή του στην Ισπανία, για το φόβο σύλληψής του για τους εγκληματικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα το 2002.
H ισραηλινή εφημερίδα “Yediot Ahronot”, γράφει πως ο Avi Dichter ήταν προσκεκλημένος στην Ισπανία σε συνέδριο για την «Ειρήνη», αλλά ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών τον ενημέρωσε επισήμως ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την αποφυγή της σύλληψής του από τις Δικαστικές αρχές της Ισπανίας, διότι για την επίθεση που είχαν πραγματοποιήσει οι ισραηλινοί το 2002 εναντίον της Γάζας, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του.
Θυμίζουμε ότι οι δικαστές της Ισπανίας είχαν συλλάβει και φυλακίσει τον πρώην δικτάτορα της Χιλής Πινοσέτ, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στη χώρα τους, για τα εγκλήματα και το πραξικόπημα εναντίον του σοσιαλιστή προέδρου Σαλβαδόρ Αλλιέντε.
Εκεί οι δικαστές δεν παίζουν με την εξουσία…
Συνεπώς, μόνον την Ελλάδα μπορούν να…

 επισκέπτονται αξιωματούχοι του ναζιστικού ισραηλινού καθεστώτος και να απολαμβάνουν τιμών…
Γιατί άραγε;

ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ…..

Σε παραλήρημα λόγω πολλών…επενδύσεων που συνεχώς ακούμε αλλά δεν βλέπουμε βρίσκεται ο «πρωθυπουργός» Ραγκούσης….τουλάχιστον για τα εσωκομματικά ξεκατινιάσματα αφού πραγματικοί πρωθυπουργοί είναι οι της τρόικας.

Το θράσος του δεν έχει όρια όπως άλλωστε συνηθίζεται με τους πολιτικάντες.Και αντί να πάει να κρυφτεί που ως πρώτος τη τάξη υπουργός δεν έχει πράξει τίποτα απολύτως απο το να κοροϊδεύει τον κόσμο και να κρατά τα «μπόσικα» στα μέλη της κατοχικής κυβέρνησης.
Διάλεξε την μέρα που γιορτάζει ο ελληνικός λαός και θυμάται ημέρες ένδοξες για βλακώδεις παρομοιώσεις που μόνο «Ραγκούσηδες» μπορούσαν να κάνουν.
Αφού λοιπόν βάφτισε την κυβέρνηση «πολεμιστή που πάει στο μέτωπο» τόνισε πως
«Η Ελλάδα είναι σε συνθήκες πολέμου οικονομικής επιβίωσης. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι πυρομαχικά και όπλα. Το μνημόνιο ο μηχανισμός στήριξης και τα 110 δις είναι τα όπλα».
Να λοιπόν που ακόμα και οι Εφιάλτες θεωρούν εαυτούς αγωνιστές.
Αγωνιστές βέβαια τζάμπα…Οπως λέμε τζάμπα μαγκας.
Αγωνιστές με ξένα χρήματα (του ελληνικού λαού) που αφου τα κατ έκλεψαν και τον άφησαν στον άσο τώρα χύνουν κροκοδείλια «αγωνιστικά» δάκρυα.
Μάλλον όμως επειδή εμείς δεν έχουμε την «αγωνιστικότητα» του υπουργού μας βγαίνει κατι περισσότερο σε μαυραγορίτες και κυβέρνηση δοσίλογων παρά πολεμιστές.
Και όχι μάλλον….Ετσι είναι αφου η συγκεκριμένη κατοχική κυβέρνηση πέρα απο τους πεμπτοφαλαγγίτες υπουργούς που έχει στις τάξεις της που κάνουν σημαία την υποχώρηση και τον ανθελληνισμό.
Ακολουθεί ίδια τακτική με τις δοσιλογικές κυβερνήσεις που υπέγραφαν συμφωνίες με τους κατακτητές στο όνομα δήθεν του κοινού καλού και της ειρήνευσης ενω η χώρα βρισκόταν υπο κατοχή.Αδιαφορούσαν δηλαδή για την κατάσταση της χώρας και συνδιαλλάσσονταν με τους εισβολείς.
Ιδια τακτική με τους μαυραγορίτες που για ενα μπουκάλι λάδι σου έπαιρναν το σπίτι ή το χωράφι σου.Ιδια τακτική που ακολουθείτε σήμερα απο τους κυβερνώντες το ΔΝΤ και τις τράπεζες ή τις «αγορές» που για ένα κομμάτι ψωμί που και αυτό στο κόβουν στην μέση με τις περικοπές ζητούν ολόκληρη την δημόσια περιουσία.
Και ποιο άραγε είναι η σπουδαιότερο ως δίλημμα η απαίτηση των Ιταλών για ελεύθερη διάβαση στο ελληνικό έδαφος;ή η παράδοση ολόκληρης της περιουσίας του ελληνικού λαού στους διεθνής τοκογλύφους…η παράδοση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας στα διεθνή καρτέλ και μάλιστα για άγνωστο χρονικό διάστημα;
Φυσικά ο πραγματικός Έλληνας θα απαντούσε ΟΧΙ και στις δυο περιπτώσεις χωρις καν να μπεί στην διαδικασία εκβιαστικών ψευτοδιλλημάτων.
Και στην πρώτη περίπτωση το ΟΧΙ ελέχθη απο τον πρωθυπουργό της χώρας χωρίς να σκεφτεί ούτε μισθούς,ούτε συντάξεις ούτε τίποτα.
Και ελέχθη εντός πενταλέπτου.Και γι αυτό είναι άξιος συγχαρητηρίων αφού γνώριζε αν και φίλα προσκείμενος στην «εθνικοσοσιαλιστική» θεωρία πως το ΝΑΙ ισοδυναμούσε με ΠΡΟΔΟΣΙΑ απέναντι στην ιστορία.
Απέναντι στους χιλιάδες ήρωες που έβαψαν αυτά τα χώματα με το αίμα τους για να είναι ΓΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ.
Στην δεύτερη όμως περίπτωση κ.Ραγκούση ακούσαμε ενα βροντερό ΝΑΙ και όχι απο τον ελληνικό λαό αλλά απο την κλεψιμέικη κλίκα των πολιτικάντιδων,εργολάβων και τραπεζιτών.Ακούσαμε ένα ΝΑΙ απο μια κυβέρνηση που ήρθε στην εξουσία με λάθρο τρόπο και αφού πετσόκοψε τον ελληνικό λαό προς χάριν του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος.
Προσκάλεσε στην χώρα Η ΙΔΙΑ τους εισβολείς με τον πρωθυπουργό να παρακαλά γονυπετής γυρνώντας όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Δεν αγωνίστηκε…Δεν μάτωσε…Δεν έκανε απολύτως τίποτα παρά απλά συμφώνησε στην κατοχή της Ελλάδας.Για αυτό όχι μόν
ο η παρομοίωση σας είναι τουλάχιστον ατυχής αλλά και εκτός πραγματικότητας αφού δεν έχετε ως δοσίλογοι και μαυραγορίτες κανένα δικαίωμα να ζητάτε θυσίες απο τον ελληνικό λαό.
Ουτε φυσικά να παρομοιάζετε τους εαυτούς σας με τους ήρωες που πολέμησαν και πολλοί εξ αυτών έδωσαν την ζωή τους για να υπάρχει αντίθετο αποτέλεσμα απο αυτό που εσεις επιδιώξατε και επιτύχατε τουλάχιστον προσωρινά να εφαρμοστεί στην χώρα.

Με παραίτηση προειδοποιεί ο Πανταλάκης της Αγροτικής Τράπεζας για τα καμώματα της Κυβέρνησης.

Με παραίτηση  προειδοποιεί ο Πανταλάκης

Σε αναδιάρθρωση της Αγροτικής Τράπεζας και πάγωμα της αύξησης Μ/Κ/ για τη συγχώνευση της με το Ταμείο Παρακαταθηκών και  Δανείων οδήγησαν τα «καρφώματα».
Ο διοικητής της Αγροτικής Τράπεζας Θ. Πανταλάκης,, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες είχε ειδοποιήσει την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό από τη Δευτέρα κιόλας, ότι προτίθεται να παραιτηθεί από τη θέση του, γεγονός που θα δημιουργούσε μεγάλη αναστάτωση στον τραπεζικό τομέα. Ο λόγος ήταν ότι, ενώ είχε λάβει διαβεβαιώσεις ότι η Αγροτική Τράπεζα σε συγχώνευση με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων θα προχωρούσε σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, με σκοπό να αποτελέσει τον κρατικό πυλώνα στον τραπεζικό τομέα -όπως είχε ο ίδιος εισηγηθεί- κάποιοι «άσπονδοι φίλοι» του από την κυβέρνηση φρόντισαν να «καρφώσουν» την υπόθεση σε εκπροσώπους της Τρόικας. Εκμαίευσαν με αυτό το «κάρφωμα», εντολή να μην επιβαρυνθεί το Δημόσιο με τα 240 εκατ.  που προορίζονταν για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
Μόλις την Τρίτη, σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες, επιλέχθηκε η λύση του Σολομώντος: Δηλαδή δεν αποφασίστηκε ούτε αύξηση Μ/Κ, ούτε μη αύξηση Μ/Κ, αλλά να παραπεμφθεί η αναδιάρθρωση της Αγροτικής, στις τρεις συμβούλους τράπεζες (Deutsche -lazarbank – HSBC) που είχε προσλάβει το Δημόσιο για να εκτιμήσουν την πρόταση Σάλλα, η οποία στην πορεία αποσύρθηκε.
Σύμφωνα με κύκλους  της Αγροτικής Τράπεζας, ο λόγος που «κάρφωσαν» την πρόταση Πανταλάκη και σπρώχνουν στην απόρριψη της ιδέας του, ήταν ότι αν δεν συγχωνευτεί η Αγροτική με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο μόνος δρόμος για την Τράπεζα είναι το ταμείο στήριξης τραπεζών του ΔΝΤ. Πίσω από την προσπάθεια αποτυχίας του σχεδίου Πανταλάκη φέρονται να είναι τραπεζίτες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι βρίσκονται στον προθάλαμο και αυτοί του Ταμείου, αλλά θα προτιμούσαν να δοκιμαστεί πρώτα στο «crash test»του ΔΝΤ, η Αγροτική.

Όπως ισχυρίζονται στην Αγροτική, η προσπάθεια να «σπρώξουν» την Αγροτική στον έλεγχο του ΔΝΤ είναι και ο εύκολος τρόπος για να ανατραπεί η εικόνα του τραπεζικού συστήματος στην Ελλάδα, η οποία προβλέπει για το μέλλον στην ουσία 2,5 τράπεζες: Την Εθνική Τράπεζα με όσες συγχωνεύσεις επιτύχει, μια κρατική τράπεζα αποτελούμενη από την Αγροτική Τράπεζα και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μια τρίτη αποτέλεσμα της συγχώνευσης των υπολοίπων ιδιωτικών 
 Το κουτί της Πανδώρας

Γιατί κρύφτηκε η "ευγνωμονούσα Ελλάς"…

Του Αντώνη-Μάριου Παπαγιώτη
Δύσκολα μπορεί κάποιος με βεβαιότητα να ισχυριστεί (εκτός αν είναι ταξιτζής και έχει ένα υψηλό μέτρο σύγκρισης αβίαστων γνωμών) ότι ο Πρωθυπουργός επικοινώνησε ή δεν τα κατάφερε τελικώς να μεταλαμπαδεύσει την αγωνία του για τα ποσοστά του κόμματός του στις επικείμενες εκλογές, στη πολυσχολιασμένη διακαναλική συνέντευξη. Το σίγουρο είναι ότι ως τέτοια –πολυσχολιασμένη– εκπλήρωσε τον σκοπό της κέντρισης του ενδιαφέροντος, έστω κι αν δεν συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά τηλεθέασης. Σ’ αυτό συνέβαλαν δύο παράγοντες: α) τα σημαντικά ειπώθηκαν εξαρχής και β) ανέκαθεν ο ΓΑΠ δεν είναι τηλεοπτικός στα live του. Υπάρχει, όμως, μία πτυχή της συνέντευξης που…
 την επαύριο αυτής, σχολιάστηκε έντονα από μία μερίδα των blogs. Από αυτά που μυρίζουν πολύ.. Ελλάδα. Δεν ειρωνεύομαι. Είναι μια πραγματeκότeτα ότι κάποια blogs έχουν ένα έντονο άρωμα πατριωτισμού και κονταροχτυπιούνται με δόρατα και σάρισες για το ποιό έχει περισσότερο ελληνικό χαρακτήρα και προφίλ. Αρνούμαι, όμως, να παραχωρήσω στους υπογράφοντές των το αποκλειστικό δικαίωμα να νιώθουν πιο έλληνες από πολλούς -ή τουλάχιστον από εμένα- και έτσι θα σχολιάσω με τη σειρά μου -και δίχως ασπίδα- τη σημαίνουσα απόκρυψη. Την επί τούτου κεκάλυψη ενός πίνακα με ιδιαίτερους συμβολισμούς.
Αίσθηση, λοιπόν, μου προκάλεσε η συνειδητοποίηση του εδώ και καιρού σκεπασμένου πίνακα του Θεόδωρου Π. Βρυζάκη, «Η Ελλάς ευγνωμονούσα» ή «Υπέρ Πατρίδος το Παν».
τίτλου, κανείς μπορεί να εξάγει ενδεχομένως πρόσκαιρα ή προκατειλημμένα συμπεράσματα για το καταχώνιασμα του πρώτου π
αγματικά ιστορικού -με αλληγορική διάσταση- έργου της νεοελληνικής ζωγραφικής, όπως σημειώνει η Μαριλένα Ζ. Κασιμάτη, στο «Αφανείς και ήρωες στη νεοελληνική ζωγραφική του 19ου αιώνα». Ο Πρωθυπουργός, σκέπτομαι ότι ή δεν θέλει να φαίνεται η χώρα ότι «ευγνωμονεί» ή ότι ο ίδιος δεν πράττει «υπέρ πατρίδος το Παν«. Κι όμως ο πολιτικός του λόγος βασίζεται σε δύο βασικά επιχειρήματα: 1) αν δεν ήταν η Τρόικα θα πτωχεύαμε γιατί δεν είχαμε από ποιον να πάρουμε τα απαραίτητα δανεικά (άρα τους οφείλουμε, άρα πρέπει να τους «ευγνωμονούμε» και έτσι παραχωρούμε την διακυβέρνηση της χώρας σ’ αυτούς) και 2) ο ίδιος «πονά» και «στενοχωριέται» όπως με κάθε ευκαιρία δηλώνει, δεν τον νοιάζει η διατήρηση της καρέκλας και δεν τον ενδιαφέρει το προσωπικό πολιτικό κόστος οπότε εργάζεται «υπέρ πατρίδος το Παν«. Οπότε, η αφαίρεση του πίνακα, εκ πρώτης σκέψεως μπερδεύει αφού κάποιος εύλογα θα υποστηρίξει ότι η διατήρηση του έργου βοηθά και επικοινωνιακά την προσπάθεια του Πρωθυπουργού για διάσωση της χώρας από τα λάθη του πατρός του, του ιδίου, των κ. καραμανλήδων, των κ. μητσοτακέων και του κ. Σημίτη (αμέσως αμέσως σου κατέγραψα και τους αποκλειστικούς ιθύνοντες της κατάστασης που βιώνει η χώρα και το έθνος).
Στην προσπάθεια μου να ανακαλύψω την αιτία της Επικάλυψης, συνεχίζω στην ανάλυση του έργου από την κ. Κασιμάτη.

«Η δραματουργία της πολυπρόσωπης σύνθεσης κατάγεται από τη μεταβυζαντινή ζωγραφική και ειδικά από την Παναγία του ισχυρού μανδύα. Η Παναγία έχει απλωμένο τον μανδύα της κάτω από τον οποίο βρίσκουν προστασία οι πιστοί.  Εδώ τη θέση της παίρνει η αλληγορία της Ελλάδας, μια αρχαιοπρεπώς ενδεδυμένη και στεφανωμένη νέα γυναίκα που μόλις έχει αποτινάξει τις αλυσίδες από τα πόδια της.«. Σιγά σιγά, αρχίζω και καταλαβαίνω. Ο κ. Παπανδρέου δεν είναι και ο πιο φανατικός πιστός οπότε η βυζαντινή παραπομπή και η συσχέτιση με την Παναγία και τους πιστούς ενδεχόμενα του προκαλεί μια απέχθεια. Ενδεχόμενα όμως, όχι σίγουρα. Το βέβαιον είναι ότι η Ελλάς ως «στεφανωμένη νέα γυναίκα δεν έχει μόλις αποτινάξει τις αλυσίδες από τα πόδια της«, αλλά αντίθετα επί πρωθυπουργίας του ΓΑΠ έχει προσδεθεί με νέα δέσμια ζυγού. Συνεπώς, ορθά ο κ. Παπανδρέου -αν σκέφτηκε τοιουτοτρόπως- απέκρυψε τον πίνακα. Είναι δεδομένο ότι όποιος γνωρίζει την ερμηνεία του έργου, εύκολα θα κάνει τον παραλληλισμό της υπόδουλης Ελλάδας του Τότε με την ενέχυρη Ελλάδα του Σήμερα.
H ανάλυση όμως του έργου δεν τελειώνει εδώ από την ειδικό. «Η ιστορική υπόμνηση είναι σαφής. Τα ανοιχτά χέρια ορίζουν συμβολικά μαζί με τα βουνά τον πλατύ ορίζοντα. Ο κορμός μόλις αφήνει να διαφανεί τμήμα ενός δωρικού ναού.«. Και πάλι εδώ θα είχε πρόβλημα ο πρόεδρος της κυβέρνησης αν άφηνε ελεύθερη τη θέαση του πίνακα, λαμβάνοντας υπόψιν την βάση του πολιτικού λόγου του. Πώς θα απέφευγε ειρωνικά σχόλια αρθρογράφων όταν τότε, στο νεοσύστατο κράτος ο ορίζοντας ήταν πλατύς, ενώ τώρα στο σαθρό και συφιλικό κράτος ο ορίζοντας είναι συνυφασμένος με το απόλυτο σκοτάδι; O ίδιος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην διακαναλική συνέντευξη ευχήθηκε να ήταν ανάλογα τα πράγματα με την βεβαιότητα ενός Ειδικού που μετέφερε δημοσιογράφος-συνεντευξιάζων για το ότι η χώρα δεν θα πτωχεύσει τελικώς.
«H αξία του έργου αυτού ως ιστορικού ντοκουμέντου θεμελιώνεται από τις πιστοποιήσιμες ταυτότητες των ατόμων που βρίσκονται συγκεντρωμένοι σαν πιστοί γύρω από τη νέα Ελλάδα. Η προσπάθεια ταύτισης δεν παρουσιάζει δυσκολίες γιατί υπάρχει ένα ερμηνευτικό κλειδί, και αυτό δεν είναι άλλο από τις ευρύτατα διαδεδομένες λιθογραφίες των αγωνιστών και φιλελλήνων που εξέδωσε σε τεύχη ο στρατιωτικός Karl Krazeisen στο Μόναχο -όπου κατοικούσε μόνιμα ο Βρυζάκης- μετά το 1828.  Ενδεικτικά αναφέρω τους Καραϊσκάκη και Μιαούλη. Η αυθεντικότητα των απεικονιζόμενων, στόχος αναμφισβήτητος του Βρυζάκη, κατατάσσει το έργο αυτό στις απαρχές της πρόθεσης για ανάδειξη του ατόμου-ήρωα μέσα από το σύνολο.«. Τάδε γράφει η κ. Κασιμάτη και οι γραμμές της γεννούν περισσότερες σκέψεις για τους λόγους κατανόησης της πράξης του Κυβερνήτη. Δύσκολη εποχή για να μιλήσει κανείς για «αυθεντικότητα» στο πολιτικό σκηνικό, πολύ δε περισσότερο για ανάδειξη «ατόμου-ήρωα«. Οι ήρωες φαγώθηκαν από το δράκο της μεταπολίτευσης. Συνεπώς, ορθώς και πάλι ο πίνακας αποκρύπτεται για να μην προκαλέσει περισσότερη οργή ο παραλληλισμός του σήμερα με τα συμβολικά τότε θέλω του δημιουργού του.
«Λιγότερο ιδεαλιστικά, περισσότερο διδακτικά τα μικρά αυτά πορτρέτα αναδίδουν ένα άρωμα σεμνότητας και βαθιάς ανθρώπινης πίστης στην πατρίδα. Προφανώς δεν έχουμε να κάνουμε με υπεράνθρωπους ήρωες. Μόνη ηρωίδα η Ελλάδα.» σημειώνει τέλος η ειδικός και αποκαλύπτει άθελά της ακόμη έναν λόγο που ο πίνακας δεν κοσμεί εμφανώς το Μέγαρο Μαξίμου. Το άρωμα σεμνότητας δεν αναβλύζει πια, τόσο από τον νεοέλληνα όσο και από τους πολιτικούς που τον εκφράζουν και τον εκπροσωπούν.
των παραπάνω, κατανοώ απ
ολύτως την αποφυγή της συνέχισης της έκθεσης του έργου, ειδικά αν συνυπολογίσω το συνολικό έργο του Θεόδωρο Π. Βρυζάκη
(Θήβα, 19 Οκτωβρίου 1814 – Μόναχο, 6 Δεκεμβρίου 1878), του πρώτου ζωγράφου της μεταοθωμανικής Ελλάδας και του θεμελιωτή της λεγόμενης «Σχολής του Μονάχου«, όπως πληροφορούμαι από μια σχετική αναζήτηση στο διαδίκτυο.

Ο πατέρας του, Πέτρος Βρυζάκης, απαγχονίστηκε από τους Τούρκους, τον Μάιο του 1821. Συνεπώς, όταν οι τούρκοι υψηλόβαθμοι επισκέπτονταν το πρωθυπουργικό μέγαρο (βλ.π. Ερντογάν που έχει και μια ιδιαίτερη συμπάθεια στα έργα τέχνης), ο κ. Παπανδρέου θα έρχονταν σε δύσκολη θέση αν του ζητούσαν να τους μιλήσει τόσο για το συμβολισμό του έργου, όσο και για το έργο και τη ζωή του ανθρώπου που το εμπνεύστηκε. Σε μια περίοδο που καλούμαστε να χορέψουμε ξανά συρτάκι, ζεϊμπεκιές και τσιφτετέλι μαζί, δίνοντας γη και ύδωρ στους γείτονες για μια επένδυση και για να μην μας ενοχλούν τώρα που έχουμε οικονομικά προβλήματα, ένας πίνακας του Βρυζάκη (που απεικόνιζε σχεδόν αποκλειστικά θέματα από την Επανάσταση του 1821) θα προκαλούσε τον θυμό των τούρκων ομολόγων και θα ήταν ένα επιπρόσθετο «βάρος» στις… σκληρές διαπραγματεύσεις.
Μαθητής του γνωστού μεγαδιδασκάλου του ρομαντισμού Carl Wilhelm von Heideck (γνωστού ως Heidegger) ο Βρυζάκης, το 1955 συμμετείχε στην Διεθνή Έκθεση του Παρισιού με το έργο του «Η Έξοδος του Μεσολογγίου», έργο εξαιρετικό που κι αυτό όμως εμπίπτει στην γκάμα που μπορεί να προκαλέσει «ατυχείς» και «αχρείαστους» παραλληλισμούς.
Με την διαθήκη του, άφησε κληρονομιά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όλα τα έργα τού ατελιέ του και 760 μάρκα για την επισκευή της οροφής της ελληνικής εκκλησίας του Σωτήρος (Salvatorkirche) του Μουνάχου.
Τί άλλο θέλεις για να πιστείς ότι μέχρι και η ευεργετική για τον ελληνισμό διαθήκη του μεγάλου έλληνα ζωγράφου δεν συνάδει με την αντίληψη του προσωπικού πλουτισμού που επικρατεί στην σύγχρονη ελληνική πολιτική πραγματικότητα της οποίας οίκος «κατάληξης» είναι το Μέγαρο Μαξίμου.
Τέλος, αφού συγχαρώ τον κ. Πρωθυπουργό και τους συνεργάτες του για την απόφαση να κουκουλώσουν με blue (ευτυχώς δεν το έκαναν με πράσινο!) και ευχόμενος να βρήκα/πέτυχα τουλάχιστον κάποιους από τους λόγους αυτής της ενέργειας, έχω να του κάνω μία πρόταση:
Να καταχωνιάσουμε ή να πουλήσουμε ή να δωρίσουμε (αν φτιάξουν τα οικονομικά μας) ή να ρίξουμε στην πυρά όλους τους πίνακες του Βρυζάκη! Δεν υπάρχει λόγος να μας θυμίζουν ιδεώδη, αρχές, αξίες και εποχές που έχουμε απολέσει οριστικά…

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΑΚΟΥ, ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΑΚΟΥ, ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΑΚΟΥ.

Κι έτσι λοιπόν, συμφώνησες να μειώσεις τα έξοδα λειτουργίας σου, τους μισθούς που δίνεις στο προσωπικό, να περικόψεις δώρα, να μην αγοράζεις πράγματα. Να εργάζεσαι περισσότερο, παίρνοντας λιγότερα χρήματα. Να πληρώνεις σε φόρους και επιτόκια όσα σου έμειναν. Less is more που είπε και ο Robert Browning.
Με αυτόν τον τρόπο, όλα θα διατηρηθούν υπό έλεγχο. Θα σώσεις τις Τράπεζες, και θα γλιτώσεις τη χρεοκοπία. Θα γίνεις ανταγωνιστικότερος. Μπορεί να λιώσουν εκατοντάδες ανθρωπάκια σαν κι εσένα, χιλιάδες να ζήσουν μια ζωή σκυφτή και μαύρη, αλλά θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα. Θα σωθεί η οικονομία και οι Τράπεζες. Οι ξένοι θα συνεχίσουν να δανείζουν στη χώρα σου λεφτά. Δεν ξέρεις για ποιο λόγο, αλλά είσαι σίγουρος ότι αυτό είναι καλό. Είσαι βέβαιος γι αυτό.

Βαθιά μέσα σου, το ξέρεις ότι εξαπατήθηκες. Ομως ενώ όταν εξαπατηθείς ατομικά από κάποιον ιδιώτη υποβάλλεις αμέσως μήνυση, όταν εξαπατάται το Έθνος σου, μια σειρά προβλημάτων σε εμποδίζουν να καταγγείλεις ότι εξαπατήθηκες. Με πρώτο τη χρήση της λέξης Εθνος, που παραπέμπει σε Εθνικισμό άρα κακό, άρα απορριπτέο. Αμέσως μετά έρχεται η δυσκολία συντονισμού με τους άλλους. Όχι λιγότερο σοβαρό είναι το μέγεθος και το γόητρο του εχθρού. Φοβάσαι. Ωσπου στο τέλος το όλο εγχείρημα φαντάζει αδιανόητο.
Και συνεχίζεις να λειτουργείς ατομικά, και διαφυλάσσεις τα συμφέροντά σου υπεράνω όλων, και να ελπίζεις ότι ατομικά θα σωθείς. Οτι δε θα σε ακουμπήσει εσένα η κρίση. Οτι θα επιβιώσεις. Είσαι δυνατός εσύ. Θα γίνεις και ανταγωνιστικότερος. Θα επιβληθείς επί του γείτονά σου, θα τον εξαφανίσεις και θα επιβιώσεις. Ο δικός σου μικρόκοσμος θα διαφυλαχθεί. Δε σε ενδιαφέρει η συμφορά του γείτονα σου. Οταν όμως έρθει η δική σου σειρά είσαι μόνος. Και έτσι εξαφανίζεται η μεσαία τάξη. Η οικονομική εξάρτηση συνεπάγεται φυσική υποδούλωση. Και δεν βλέπεις καν τις αλυσίδες, αλλά τις φοράς μόνος σου στον εαυτό σου.
Σου διέλυσαν το κράτος. Σε έκαναν να ντρέπεσαι να πεις τη λέξη Πατρίδα. Διαίρει και βασίλευε ο καναπές στον υπερθετικό βαθμό. Σε έκαναν να γελάς όταν ακούς τη λέξη αδερφός. Σκύψε. Σου πετούν ντομάτες. Και γιαούρτια. Αργά και με μέθοδο, όσο προχωρεί η οικονομική υποδούλωση θα σου πάρουν τον έρωτα, τον ήλιο, τους ξέγνοιαστους καφέδες, τις έντονες διακοπές, και όλα αυτά τα ανώφελα που αποσπούν την προσοχή σου από το μεγάλο σκοπό. Θα σου μάθουν να μην ξοδεύεις σαν τρελός. Θα μάθεις να αγοράζεις καρπούζι φέτα. Όπως ο Γερμανός. Θα αρχίσεις να φέρεσαι πια σαν Ευρωπαίος. Θα καρφώνεις επιτέλους το γείτονα επειδή ξυπνάει τα πρόβατα. Γερμανός ίδιος. Θα αρκείσαι στα λίγα. Σε ότι σου δίνουν. Δε χρειαζόμαστε και πολλά άλλωστε, ένα πιάτο φαΐ, έναν καναπέ και μια τηλεόραση. Και λίγο νερό. Για τα απαραίτητα. Θα μάθεις να μην είσαι αχάριστος. Θα μάθεις να κάνεις ότι σου λένε χωρίς αμφισβήτηση. Θα μάθεις να εργάζεσαι πολλές ώρες ως τα εβδομήντα σου, και όταν σταματήσεις, θα μάθεις να αρκείσαι στα ελάχιστα για να μην επιβαρύνεις τους υπόλοιπους, αφού πια δε θα παράγεις και θα είσαι άχρηστος. Μη στεναχωριέσαι, μπορεί τώρα να σου φαίνονται κάποια πράγματα παράλογα, αλλά θα μάθεις. Θα σου τα μάθουν. Μην αγχώνεσαι…
Μη μου μιλάς για δυσβάσταχτες θυσίες ανθρωπάκο. Όλα τα μεγάλα επιτεύγματα, απαιτούν θυσίες. Δεν σώζονται έτσι εύκολα οι Τράπεζες. Ούτε οι επιχειρήσεις. Αλλά εσύ δεν γνωρίζεις από αυτά. γι αυτό θα σου πω εγώ μερικά πράγματα. Μπορεί να χρειαστεί να κλείσεις την επιχείρησή σου. Μπορεί να χρειαστεί να χάσεις το σπίτι σου. Μπορεί να χρειαστεί να μην έχεις να θρέψεις τα παιδιά σου. Μπορεί να χρειαστεί να μπεις φυλακή. Μην παραπονιέσαι. Και μην αγχώνεσαι. Η ανταμοιβή για όλα αυτά θα είναι βασιλική.
Μόνο με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα θα γίνει ανταγωνιστικότερη. Οι μεγάλες Ελληνικές επιχειρήσεις θα παράγουν φθηνότερα προϊόντα, που θα είναι περιζήτητα στις παγκόσμιες αγορές. Και θα φέρνουν στην Ελλάδα συνάλλαγμα. Δεν είσαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει, γιατί δεν ξέρεις αν οι επιχειρήσεις είναι Ελληνικών συμφερόντων πια. Ούτε βέβαια πρόκειται να συμμετέχεις στα κέρδη. Ομως θα έχεις βάλε
ι το λιθαράκι σου στην επίτευξη του ιερού σκοπού της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Δεν ξέρεις ακριβώς γιατί, αλλά έτσι πρέπει να κάνεις. Είσαι βέβαιος ότι είναι βέβαιο αυτό.

ΘΑΛΑΜΟΦΥΛΑΚΑΣ